آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2017-11) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسی )

نویسندگان: نسرین صالح نیا , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , آذر زرین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات اقلیمی بوجودآمده تکرار و تناوب وقوع خشکسالیها در جهان را دستخوش تغییرات معنیداری کردهاست که منابع آبی و کشاورزی کشور ما ایران نیز از گزند این تغییرات در امان نبودهاست. در این مطالعه به دلیل اهمیت حوضهی آبریز کشفرود در شمال شرق ایران، به بررسی خشکسالیهای هواشناسی این منطقه در طی سه دههی آتی )2027-2018( ،)2037-2028 )و )2047-2038 )پرداخته شدهاست. از آنجاییکه یکی از پرکاربردترین شاخصهای خشکسالی هواشناسی شاخص بارش استاندارشده )SPI )است، دراین پژوهش، شاخص SPI موردمحاسبه قرارگرفتهاست. بهرهگیری از مدلهای پیشبینی عددی و استفاده از روش ریزمقیاس دینامیکی، دقیقترین و معتبرترین راه جهت تولید دادههای جوی برای انجام پیشبینیهای اقلیمی است. درتحقیق حاضر از خروجی بارش مدل EARTH-EC تحت سناریوی 5.RCP4 استفاده شد. با در نظر گرفتن قدرت تفکیک مکانی خروجیهای مدل، کل حوضهی کشفرود به 6 پیکسل 44/0 در 44/0 درجه تقسیم شد و ارزیابی مقادیر بر روی هر پیکسل مورد محاسبه قرارگرفت. همچنین، تعداد ماههای خشک و بسیار خشک بطور متوسط در کل حوضه محاسبه شد. نتایج نشان دادکه مدل مذکور در سطح اطمینان 99 درصد با ضریب همبستگی بطور متوسط 64 درصد در پیشبینی مقادیر بارش، توانمنداست. تحلیل نتایج بدست آمده در سه دههی آتی نسبت به دورهی پایه )2016-1987 )نشان داد که تعداد وقوع خشکسالیها افزایش، اما بطور متوسط شدت خشکسالیهای آینده کاسته خواهدشد.

کلمات کلیدی

, سناریوی 5.RCP4 , پروژهی CORDEX , منطقهی MENA , نمایهی توافق, ریزمقیاس نمایی دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065550,
author = {صالح نیا, نسرین and علیزاده, امین and ثنائی نژاد, سیدحسین and بنایان اول, محمد and زرین, آذر},
title = {بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2017},
volume = {11},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-7942},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {سناریوی 5.RCP4 ،پروژهی CORDEX ،منطقهی MENA ،نمایهی توافق، ریزمقیاس نمایی دینامیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسی
%A صالح نیا, نسرین
%A علیزاده, امین
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A بنایان اول, محمد
%A زرین, آذر
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2017

[Download]