ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT 2017) , 2017-10-28

عنوان : ( The effect of sintering temperature and nano tungsten carbide content on the physical and microstructural properties of gradient WC-Co nano hardmetalتاثیر دمای تف‌جوشی و میزان ذرات نانوکاربید تنگستن روی خواص فیزیکی و مشخصات ریزساختاری نانوسخت‌فلز گرادیانی WC-Co )

نویسندگان: سیداحسان قریشی , سیدعبدالکریم سجادی , محمدحسن فرشیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سخت‌فلز‌های گرادیانی WC-Co، تشکیل شده از لایه های سطحی مختلف که به وسیله‌ی کنترل ترکیب مواد سازنده و روش‌های مختلف تف‌جوشی تولید می‌شوند، به طور گسترده در صنایع مرتبط با کاربید‌ها و مواد سخت استفاده می‌شوند. در تحقیق حاضر، نانو‌سخت‌فلزهای گرادیانی سه لایه و شش لایه‌ی WC-Co با روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS) ساخته شد. از پودر‌های کاربید تنگستن در ابعاد میکرومتری و نانومتری و نیز کبالت در اندازه‌ی میکرومتری استفاده گردید. پودر‌های حاضر با استفاده از روش آسیاکاری گلوله‌ای و با درصدهای وزنی مختلف، مخلوط شده و پس از ریختن در قالب به صورت لایه‌های مجاور و اعمال پرس دستی، در دو دمای متفاوت در دستگاه SPS تف‌جوشی شدند. ریز‌ساختار سخت‌فلز‌های گرادیانی ساخته شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی بررسی شد. آزمون‌ چگالی‌سنجی روی نمونه‌ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که حضور نانوذرات کاربید تنگستن تا یک حد مشخص در کنار ذرات میکرونی از همین پودر در لایه‌های مختلف این سخت‌فلز‌ها باعث افزایش چگالی نسبی و بهبود خواص ریز‌ساختاری آن‌ها می‌شود. تاثیر افزایش دمای تف‌جوشی در روش تف‌‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای نیز در این تحقیق بررسی شد. مشخص شد که افزایش دما تا میزان °C 1350 منجر به بهبود خواص ریزساختاری نمونه‌ها و افزایش چگالی آن‌ها می‌گردد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: سخت‌فلز, نانوکاربید تنگستن, کبالت, تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065552,
author = {قریشی, سیداحسان and سجادی, سیدعبدالکریم and فرشیدی, محمدحسن},
title = {The effect of sintering temperature and nano tungsten carbide content on the physical and microstructural properties of gradient WC-Co nano hardmetalتاثیر دمای تف‌جوشی و میزان ذرات نانوکاربید تنگستن روی خواص فیزیکی و مشخصات ریزساختاری نانوسخت‌فلز گرادیانی WC-Co},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT 2017)},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: سخت‌فلز، نانوکاربید تنگستن، کبالت، تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The effect of sintering temperature and nano tungsten carbide content on the physical and microstructural properties of gradient WC-Co nano hardmetalتاثیر دمای تف‌جوشی و میزان ذرات نانوکاربید تنگستن روی خواص فیزیکی و مشخصات ریزساختاری نانوسخت‌فلز گرادیانی WC-Co
%A قریشی, سیداحسان
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A فرشیدی, محمدحسن
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT 2017)
%D 2017

[Download]