اولین همایش ملی شورورزی , 2017-10-23

عنوان : ( معرفی برخی راهکارهای مدیریتی در شرایط شور )

نویسندگان: جعفر نباتی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کاهش بارندگی، افزایش جمعیت و توسعه صنایع مصرفکننده آب طی سالهای اخیر، همواره از سهم آب کشاورزی کاسته و کیفیت منابع آب موجود نیز کاهش یافته است. استفاده غیراصولی از منابع آب غیرمتعارف از جمله آب شور برای کشاورزی موجب تخریب خاک و تنوع زیستی خواهد شد؛ بنابراین چالش جدید محیطزیست استفاده پایدار از منابع آب و خاک شور برای کشاورزی شورزیست است. مدیریت خاک با استفاده از روشهای خاکورزی، کاربرد بقایای گیاهی، سبک کردن خاک، استفاده از اصلاحکنندههای خاک و روشهای اگروتکنیکی مناسب کاشت گیاهان در کشاورزی شورزیست میتواند در کاهش اثرات منفی استفاده از آب شور در خاک مؤثر باشد. مدیریت آبیاری در شرایط شور بایستی به نحوی باشد که نمک واردشده همراه با آب آبیاری بتواند بهدرستی مدیریت و به محیطزیست صدمات غیرقابل برگشتی وارد نکند. آبیاری با آب شور در مناطقی قابل انجام است که خاک دارای شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسب، امکان کاربرد مقدار مناسب آب و دفع ایمن زهاب امکانپذیر باشد. در شرایط کشاورزی شورزیست به دلیل اثرات شوری بر قابلیت جذب عناصر غذایی و یا رقابت بین یونها برای جذب، انتقال و توزیع در فیزیولوژی گیاه اختلال ایجاد میگردد. واکنش مثبت گیاه به مصرف کود در اراضی شور منحصر به سطوح شوری تا حدود 10دسیزیمنس بر متر است در سطوح شوریهای بالاتر به علت افزایش تجمعی پتانسیل اسمزی، واکنش گیاه به کوددهی منفی است و احتیاج به مدیریت ویژه دارد. استفاده از میکروارگانیسمهای شورزی و تحریککننده رشد نیز از راهکارهای نوین در مدیریت کشاورزی شورزیست است

کلمات کلیدی

, آبیاری, تغذیه, زهاب, کشاورزی شورزیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065565,
author = {نباتی, جعفر and کافی, محمد},
title = {معرفی برخی راهکارهای مدیریتی در شرایط شور},
booktitle = {اولین همایش ملی شورورزی},
year = {2017},
location = {یزد, ايران},
keywords = {آبیاری، تغذیه، زهاب، کشاورزی شورزیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی برخی راهکارهای مدیریتی در شرایط شور
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%J اولین همایش ملی شورورزی
%D 2017

[Download]