ناتوانی های یادگیری, دوره (7), شماره (1), سال (2017-12) , صفحات (26-41)

عنوان : ( اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , عباس عبدالحسین زاده , محمد علی محمدی فر , علی محمد رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی کمبود یا عدم انگیزش برای حل مسئله ریاضی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یاد گیری ریاضی بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه این مطالعه شامل تمام دانش‌آموزان دختر و پسر مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی 95-1394بود. نمونه شامل 32دانش‌آموز دختر و پسر مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون هوش وکسلر برای کودکان، آزمون تشخیصی کی مت و پرسش‌نامه معلم ساخته انگیزش درونی و علاقه به حل مسئله بود. کودکان گروه آزمایش 8 جلسه یک ساعته آموزش حل مسئله ریاضی مبتنی بر بازی را دریافت کرد؛ در حالی که گروه گواه مداخله‌ای را دریافت نکرد. پس‌آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی موثر بود؛ لذا این روش می تواند به عنوان یک روش مداخله مناسب برای افزایش انگیزش نسبت به حل مسئله ریاضی به کار رود.

کلمات کلیدی

اختلال یادگیری ریاضی؛ حل مسئله؛ انگیزش درونی؛ آموزش مبتنی بر بازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065567,
author = {بیگدلی, ایمان الله and عباس عبدالحسین زاده and محمد علی محمدی فر and علی محمد رضایی},
title = {اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی},
journal = {ناتوانی های یادگیری},
year = {2017},
volume = {7},
number = {1},
month = {December},
issn = {2251-8673},
pages = {26--41},
numpages = {15},
keywords = {اختلال یادگیری ریاضی؛ حل مسئله؛ انگیزش درونی؛ آموزش مبتنی بر بازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A عباس عبدالحسین زاده
%A محمد علی محمدی فر
%A علی محمد رضایی
%J ناتوانی های یادگیری
%@ 2251-8673
%D 2017

[Download]