پنجمین همایش تخصصی ترمودینامیک , 2017-11-22

عنوان : ( شبیه سازی دینامیک مولکولی الکترولیتهای GdZr2O7 و Nd2Zr2O7: ساختار، هدایت یونی، انبساط حجمی )

نویسندگان: محمد رزمخواه , سید محمدتقی حامدموسویان , فاطمه موسوی بایگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موادی هستند که میتوانند به عنوان الکترولیت در پیلهای سوختی اکسید جامد مورد استفاده Gd2Zr2O و 7 Nd2Zr2O7 Nd2Zr2O قرار گیرند. دما یک پارامتر مهم در هدایت یونی این الکترولیتها محسوب میشود. بنابراین، الکترولیتهای 7 1721 ( و غلظت دوپنت توسط شبیهسازی دینامیک مولکولی K 1221 تا K( در محدودة وسیعی از دما Gd2Zr2O و 7 مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج شبیهسازی از تطابق خوبی با تجربه برخوردار بودند. این تطابق بالا اعتبار شبیهسازیها نشان داد در محدودة دمایی مورد مطالعه این Gd2Zr2O را اثبات میکند. نمودار آرنیوسی هدایت یونی الکترولیت 7 میباشد. ضریب انبساط حجمی یکی دیگر از Nd2Zr2O الکترولیت دارای هدایت یونی بیشتری نسبت به الکترولیت 7 پارامترهای مهم برای الکترولیتها میباشدکه برای الکترولیتهای مذکور محاسبه گردید.

کلمات کلیدی

, پیلهای سوختی اکسید جامد, هدایت یونی, انبساط حجمی, شبیه سازی دینامیک مولکولی, غشاء, ضریب نفوذ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065573,
author = {رزمخواه, محمد and حامدموسویان, سید محمدتقی and موسوی بایگی, فاطمه},
title = {شبیه سازی دینامیک مولکولی الکترولیتهای GdZr2O7 و Nd2Zr2O7: ساختار، هدایت یونی، انبساط حجمی},
booktitle = {پنجمین همایش تخصصی ترمودینامیک},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پیلهای سوختی اکسید جامد، هدایت یونی، انبساط حجمی، شبیه سازی دینامیک مولکولی، غشاء، ضریب نفوذ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی دینامیک مولکولی الکترولیتهای GdZr2O7 و Nd2Zr2O7: ساختار، هدایت یونی، انبساط حجمی
%A رزمخواه, محمد
%A حامدموسویان, سید محمدتقی
%A موسوی بایگی, فاطمه
%J پنجمین همایش تخصصی ترمودینامیک
%D 2017

[Download]