پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (10), شماره (38), سال (2018-3) , صفحات (89-116)

عنوان : ( کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن )

نویسندگان: علیرضا ذبیحی خرق , آذر کفاش پور , محمدمهدی فراحی , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این تحقیق کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن و هم چنین اولویت بندی عوامل و اقدامات شناسایی شده می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و با اتخاذ رویکرد آمیخته اکتشافی و بهره گیری از استراتژی پدیدارشناسی صورت گرفته است. در بخش کیفی تحقیق تعداد 22 مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و خبرگان در جامعه مورد بررسی، سازمان امور مالیاتی کشور انجام گردید، در بخش کمّی نیز پرسشنامه های طراحی شده در بین کارشناسان منابع انسانی سطح سازمان توزیع و داده های لازم جمع آوری گردیدند. تحلیل یافته ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و بکارگیری نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA انجام شد. بخش کمّی تحقیق با هدف اولویت بندی عوامل اقتضایی احصاء شده و اقدامات اثربخش منابع انسانی شناسایی شده و بهره گیری از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و بکارگیری نرم افزار AHP SOLVER 2015 می باشد. یافته های تحقیق بیانگر وجود دو دسته از عوامل اقتضایی برون و درون سازمانی هستند. در مجموع تعداد 8 عامل اقتضایی برون سازمانی و تعداد 14 عامل اقتضایی درون سازمانی شناسایی شد. در بخش کمّی تحقیق تعداد 14 اقدام اثربخش منابع انسانی شناسایی گردید.

کلمات کلیدی

, رویکردهای مدیریت منابع انسانی , رویکرد اقتضایی, شناسایی عوامل اقتضایی, مدیریت استراتژیک منابع انسانی, اقدامات اثربخش منابع انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065577,
author = {ذبیحی خرق, علیرضا and کفاش پور, آذر and فراحی, محمدمهدی and رحیم نیا , فریبرز},
title = {کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {38},
month = {March},
issn = {2538-3418},
pages = {89--116},
numpages = {27},
keywords = {رویکردهای مدیریت منابع انسانی ، رویکرد اقتضایی، شناسایی عوامل اقتضایی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اقدامات اثربخش منابع انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن
%A ذبیحی خرق, علیرضا
%A کفاش پور, آذر
%A فراحی, محمدمهدی
%A رحیم نیا , فریبرز
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2018

[Download]