سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-02-29

عنوان : ( شبیهسازی روند رشد و توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا و تلفیق آن با سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دور )

نویسندگان: محبوبه کمیجانی , روزبه شاد , سعید بهزادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد شهرها بدون وجود برنامهری زی اصولی، اثرات سویی بر ساختار طبیعت، مسائل اقتصادی، اجتماعی و نظیر آن دارد. لذا لزوم مدیریت شهری و برنامهری زی مناسب حائز اهم یت میباشد. در حال حاضر کلان شهرها ی ایران از جمله شهر مشهد به دل یل تمرکز امکانات و تسه یلات، شاهد ایجاد مناطق دو قطبی در شهر هستند. لذا درک بهتر پویایی سیستم شهری با در نظرگرفتن تلف یق دو عنصر اساسی زمان و مکان و تعیی ن روند توسعه شهر ی از اهداف این پژوهش میباشد. در این راستا بر اساس پارامترهای با اهمیت منطقه مطالعاتی شامل فاکتورها ی توپوگرافی، دسترسی و شیب منطقه به همراه استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست در سالهای مختلف، عمل شبیه سازی صورت میپذیرد. در نهایت نتایج حاصله شامل نقشه پ یشبی نی روند توسعه شهر ی است بهنحوی که میتوانند مورد استفاده برنامهری زان شهری جهت تصمیمگی ری قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, رشد و توسعه شهر ی, سیستم اطلاعات مکانی, هوش مصنوعی, شبیهسازی مبتن ی بر عامل, سنجش از دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065580,
author = {کمیجانی, محبوبه and شاد, روزبه and سعید بهزادی},
title = {شبیهسازی روند رشد و توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا و تلفیق آن با سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دور},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {رشد و توسعه شهر ی، سیستم اطلاعات مکانی، هوش مصنوعی، شبیهسازی مبتن ی بر عامل، سنجش از دور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیهسازی روند رشد و توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا و تلفیق آن با سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دور
%A کمیجانی, محبوبه
%A شاد, روزبه
%A سعید بهزادی
%J سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
%D 2016

[Download]