پژوهش های زعفران , دوره (5), شماره (1), سال (2017-7) , صفحات (53-63)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بهره برداری از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زاوه- تربت حیدریه) )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , تکتم محتشمی , امین علیزاده , زهرا مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش عمده منابع آب استحصالی دشت زاوه- تربت حیدریه در استان خراسان رضوی، از طریق چاه بوده و آب های استحصالی عمدتا در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار می گیرد. افت شدید در سطح آب زیرزمینی این دشت در چند سال اخیر، توجه به رویکرد مدیریت تقاضا در بهره برداری از این منابع آبی را ضروری ساخته است. در این راستا، این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای استفاده از آب های زیرزمینی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و الگوی دومرحله ای هکمن می پردازد. اطلاعات مورد نیاز با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای و تکمیل پرسشنامه از 122 زعفران کار در سال 1394 جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد میانگین تمایل به پرداخت زعفران کاران برای آب های زیرزمینی برابر با 226230 ریال به ازای هر ساعت آب (برای یک چاه با متوسط دبی 25 لیتر بر ثانیه) است. در مرحله اول الگوی هکمن مشخص شد، متغیرهای تحصیلات، سطح زیرکشت زعفران و نسبت درآمد زعفران به درآمد سالیانه کشاورز تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به پرداخت زعفران کاران دارند و در مرحله دوم الگوی هکمن، متغیر سن تاثیر منفی و معنادار و متغیرهای تحصیلات کشاورز و میزان عملکرد زعفران تاثیر مثبت و معنا داری بر این امر دارند.

کلمات کلیدی

, الگوی توبیت, الگوی پروبیت, روش ارزش گذاری مشروط, منابع آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065583,
author = {کرباسی, علی رضا and تکتم محتشمی and علیزاده, امین and زهرا مقیمی},
title = {بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بهره برداری از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زاوه- تربت حیدریه)},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2017},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {2345-3869},
pages = {53--63},
numpages = {10},
keywords = {الگوی توبیت، الگوی پروبیت، روش ارزش گذاری مشروط، منابع آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بهره برداری از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زاوه- تربت حیدریه)
%A کرباسی, علی رضا
%A تکتم محتشمی
%A علیزاده, امین
%A زهرا مقیمی
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2017

[Download]