چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , 2016-02-17

عنوان : ( بررسی ارزیابی کیفیت رواناب حاصل از سازندهای حساس به فرسایش با استفاده از بارانساز مصنوعی )

نویسندگان: علی باقریان کلات , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , علی اکبر عباسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، کیفیت رواناب حاصل از سازندهای حساس به فرسایش در حوزه آبخیز سد تغذیه ای- ذخیره ای دهن قلعه بردسکن مورد بررس فرار گرفت. منطقه مورد پژوهش در شمال غرب شهرستان بردسکن واقع است. برای انجام پژوهش از یک دستگاه باران ساز قابل حمل استفاده شده است. رواناب خروجی از پلات هر آزمایش جمع آوری و حجم آن اندازه گیری شد. نمونه رواناب را به خوبی هم زده تا خوب مخلوط شود. بلافاصله دو نمونه همگن با حجم مشخص از نمونه رواناب مربوط به هر آزمایش تهیه شد. یکی از نمونه ها برای تعیین میزان رسوب و گل آلودگی استفاده شد. رسوب هر نمونه با استفاده از کاغذ صافی جدا شده و پس از خشک شدن در کوره (در دمای 105 درجه پس از گذشت 24 ساعت) توزین شد. سپس با توجه به نسبت حجم نمونه مورد آزمایش به حجم کل نمونه رواناب، رسوبدهی نمونه بر حسب گرم بر متر مربع تعیین شد. نمونه دیگر در آزمایشگاه برای تعیین میزان شوری و TDS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان گل آلودگی، شوری و میزان کل مواد جامد محلول رواناب در سازندهای مورد مطالعه و با یکدیگر تفاوت زیادی نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, حوزه آبخیز, کیفیت رواناب, بارانساز مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065603,
author = {باقریان کلات, علی and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and علی اکبر عباسی},
title = {بررسی ارزیابی کیفیت رواناب حاصل از سازندهای حساس به فرسایش با استفاده از بارانساز مصنوعی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوزه آبخیز، کیفیت رواناب، بارانساز مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارزیابی کیفیت رواناب حاصل از سازندهای حساس به فرسایش با استفاده از بارانساز مصنوعی
%A باقریان کلات, علی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A علی اکبر عباسی
%J چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
%D 2016

[Download]