پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (16), سال (2016-3) , صفحات (60-69)

عنوان : ( جداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS1 در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم )

نویسندگان: ولی اله قاسمی عمران , عبدالرضا باقری , قربانعلی نعمت زاده , امین میرشمسی کاخکی , نادعلی بابائیان جلودار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

CDNA . از گیاه آلوروپوس تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم جداسازی شد SOS ژن آنتی پورترسدیم/پروتون 1 جداسازی شده با طول 3981 جفت باز بوده و حاوی چارچوب قرائت آزاد فرضی 3438 جفت بازی میباشد. توالی آمینواسیدی دارای 12 ناحیه فراغشایی AlSOS نشان میدهد. پیشبینی میشود 1 SOS مشابهت بالایی با ترانسپورترهای گیاهی 1 SOS1 فرضی در انتهای آمینی و دم طویل آبگریز سیتوپلاسمی در انتهای اسیدی باشد. در این مطالعه، الگوی بیان این ژن در پاسخ به در بافت AlSOS 8 و 17 روز پس از اعمال تنش مورد بررسی قرار گرفت. بیان ژن 1 ،3 ، تیمار شوری 250 میلیمولار 6 ساعت، 1 24 ساعت پس از اعمال تنش به ،AlSOS برگ پس از 6 ساعت افزایش یافت در بافت گره و میانگره سطوح نسخهبرداری ژن 1 حداکثر خود رسید و سپس در 3 و 8 روز بعد از اعمال تنش بهتدریج کاهش یافت تا در نهایت 17 روز پس از تنش به حالت پایدار شاهد بدون تنش بازگشت. میزان بیان این ژن در بافتهای ریشه به آهستگی بعد از اعمال تنش افزایش یافت و پس از 3 روز به میزان حداکثر رسید و این میزان بیان تا 8 روز پس از تنش ادامه یافت و پس از 17 روز همچنان بیان دو برابر شاهد بود.

کلمات کلیدی

, ژن , AlSOS1 , Aeluropus littoralis , تنش شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065605,
author = {قاسمی عمران, ولی اله and باقری, عبدالرضا and قربانعلی نعمت زاده and میرشمسی کاخکی, امین and نادعلی بابائیان جلودار},
title = {جداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS1 در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم},
journal = {پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {16},
month = {March},
issn = {2228-6128},
pages = {60--69},
numpages = {9},
keywords = {ژن ،AlSOS1 ،Aeluropus littoralis ، تنش شوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS1 در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم
%A قاسمی عمران, ولی اله
%A باقری, عبدالرضا
%A قربانعلی نعمت زاده
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A نادعلی بابائیان جلودار
%J پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
%@ 2228-6128
%D 2016

[Download]