ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2017-10-28

عنوان : ( بررسی تاثیر مقادیر مختلف ZnO بر ساختار و خواص شیشه های آلومینوسیلیکاتی )

نویسندگان: زهرا کهربائی , محمد مزینانی , سحر ملازاده بیدختی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یروانف هزوح رد دیدج تابیکرت و داوم زا هدافتسا ههد رد یتسیز یاه هتفرگ رارق نیققحم هجوت دروم ریخا یاه .تسا هشیش یلیسونیمولآ یاه تسیز و ییایمیش یرادیاپ ،لوبق لباق یگمرقچ ،ااب یتخس لیلد هب تاک یراگزاس بیسآ تفاب و نادند یمیمرت هدام ناونع هب صوصخ هب یتسیز هدام ناونع هب هدافتسا یارب یبسانم یادیدناک بوخ یم ناوختسا هدید ییایمیش بیکرت باختنا ،هدافتسا رد تیساسح و هشیش هدیچیپ راتخاس .دنشاب هب ور شلاچ اب ار یم ور هشیش یکیناکم و ییایمیش صاوخ رب یور دیسکا ندرک هفاضا ریثات رضاح قیقحت رد .دنک یاه هیاپ بیکرت اب هشیش .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم یتاکیلیسونیمولآ xZnO - 2 CaF - CaO - 3 O 2 Al - 5 O 2 P - 2 SiO رد هک ( نآ x=0, 0.012, 0.025, 0.040 هتخیر و بوذ شور هب ) یرگ یامد رد 1500 تخانش روظنم هب .دیدرگ دیلوت هنومن نیا یکیناکم صاوخ یسررب و یلخاد راتخاس یقارتفا یترارح زیلانآ تحت اه DTA فیط ، زمرق نودام یجنس FTIR یم ناشن نومزآ جیاتن .دنتفرگ رارق زرکیو یتخسورکیم و نوی شیازفا اب دهد Zn رادقم ات 025 / 0 دهاش لوم رولبت یامد شهاک .دوب میهاوخ یکیناکم صاوخ شیازفا و راتخاس ماکحتسا دوبهب ،

کلمات کلیدی

, ینادند میمرت , یور دیسکا , یکیناکم صاوخ , تاکیلیسونیمولآ هشیش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065613,
author = {کهربائی, زهرا and مزینانی, محمد and ملازاده بیدختی, سحر},
title = {بررسی تاثیر مقادیر مختلف ZnO بر ساختار و خواص شیشه های آلومینوسیلیکاتی},
booktitle = {ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ینادند میمرت ،یور دیسکا ،یکیناکم صاوخ ،تاکیلیسونیمولآ هشیش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مقادیر مختلف ZnO بر ساختار و خواص شیشه های آلومینوسیلیکاتی
%A کهربائی, زهرا
%A مزینانی, محمد
%A ملازاده بیدختی, سحر
%J ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2017

[Download]