پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی, دوره (6), شماره (10), سال (2017-9) , صفحات (89-126)

عنوان : ( فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , رضا حسینی پوراحمدابادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله حاضر فراتحلیل(متا آنالیز) تاثیر متغیرهای مرتبط با حسابرس و حسابرسی و متغیرهای خاص شرکت بر تمایل به صدور اظهارنظر تعدیل‌شده حسابرسی می‌باشد. متغیرهای مرتبط با حسابرس و حسابرسی شامل چهار متغیر اندازه، تخصص صنعت، دوره تصدی موسسه حسابرسی و نیز تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی می‌باشد. متغیرهای خاص شرکت شامل اندازه، اهرم، گزارش تعدیل‌شده سال قبل و سودآوری می‌باشد.آزمون ترکیبی استوفر به عنوان تکنیک فراتحلیل به کار گرفته شده است که در آن آماره z می‌تواند برای آزمون جهت و معناداری تاثیر متغیرها بر تمایل به صدور اظهارنظر تعدیل‌شده حسابرسی استفاده شود. در مجموع 8 مقاله داخلی و 58 مقاله خارجی طی سال‌های 2016-1982 و 1394-1385 گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد درباره دسته اول متغیرهای توضیحی اجماع اندکی وجود دارد، به نحوی که تنها رابطه معنادار موجود در این گروه از متغیرها اندازه موسسه و تاخیر گزارش حسابرسی می‌باشد. تاخیر گزارش حسابرسی و اندازه موسسه دارای رابطه مثبت و تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرسی دارای رابطه منفی با تصمیمات اظهارنظر تعدیل‌شده حسابرسی می‌باشند. اما اثر هیچ یک از متغیرهای مرتبط با حسابرس و حساربرسی در مطالعات ایران معنادار گزارش نشد. در مقابل برای متغیرهای خاص شرکت اهمیت بیشتری برای تاثیر اندازه شرکت و سودآوری بر روی صدور اظهار نظر تعدیل‌شده حسابرسی وجود دارد.

کلمات کلیدی

فراتحلیل؛ متغیرهای حسابرسی؛ اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065622,
author = {عباس زاده, محمدرضا and صالحی, مهدی and حسینی پوراحمدابادیان, رضا},
title = {فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده},
journal = {پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {10},
month = {September},
issn = {2345-3125},
pages = {89--126},
numpages = {37},
keywords = {فراتحلیل؛ متغیرهای حسابرسی؛ اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده
%A عباس زاده, محمدرضا
%A صالحی, مهدی
%A حسینی پوراحمدابادیان, رضا
%J پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی
%@ 2345-3125
%D 2017

[Download]