چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه , 2018-02-17

عنوان : ( تحلیل دینامیکی تغییر شکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بار های انفجاری )

نویسندگان: رضا جمعه منظری , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر توجه ویژه ای به انفجار و اثر آن بر سازه ها شده است. در این بین، صفحه ها به دلیل سطح گسترده و ضخامت کم، اغلب در برابر بارهای انفجاری دچار تغییر مکان زیاد می شوند. برای مقابله با این تغییر مکان ها می توان ضخامت صفحه را افزایش داد که به دلیل غیر اقتصادی بودن مورد توجه قرار نمی گیرد. راه حل بهتر و اقتصادی تر استفاده از سخت کننده می باشد. می توان با استفاده از سخت کننده، تغییر مکان صفحه را تا حد زیادی کاهش داد. به دلیل بعضی مسایل اجرایی ممکن است که در صفحه ها بازشو ایجاد گردد. وجود بازشو باعث تغییر رفتار صفحه ها می شود. به کارگیری صفحه های هدفمند ( FGM) در صنایع مختلف به دلیل ساختار مواد تشکیل دهنده ی آن که از یک توزیع توانی در راستای ضخامت برخوردار است، در حال توسعه و گسترش است. در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Abaqus، به بررسی رفتار دینامیکی تغییر شکل های بزرگ صفحه های هدفمند با بازشو و سخت کننده در برابر بارهای انفجاری پرداخته شده است. پارامترهای مورد بررسی در صفحه های دارای بازشو، درصد بازشو، نوع بازشو، مقدار جرم ماده ی منفجره و شرایط مرزی و در صفحه های دارای سخت کننده علاوه بر این پارامتر ها، تأثیر آرایش و تعداد سخت کننده ها می باشد. با توجه به نتایج تحلیل، مقدار بیشینه تغییر مکان صفحه ی دارای بازشوی دایره ای کاهش و بازشوی مربعی افزایش پیدا کرده است. همچنین، مشاهده گردید که بیشینه تغییر مکان متعلق به صفحه ی بدون سخت کننده و کمینه تغییر مکان متعلق به صفحه ی دارای سخت کننده ی دوتایی متقاطع بوده است.

کلمات کلیدی

, تغیر شکل های بزرگ, صفحه ی FGM, بار انفجاری, بازشو, سخت کننده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065629,
author = {جمعه منظری, رضا and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {تحلیل دینامیکی تغییر شکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بار های انفجاری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغیر شکل های بزرگ، صفحه ی FGM، بار انفجاری، بازشو، سخت کننده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل دینامیکی تغییر شکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بار های انفجاری
%A جمعه منظری, رضا
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
%D 2018

[Download]