علوم آب و خاک, دوره (23), شماره (3), سال (2018-3) , صفحات (311-324)

عنوان : ( کاربرد صفحات هدایت جریان در حوضچه رسوب گیر برای افزایش راندمان تله اندازی )

نویسندگان: کاظم اسماعیلی , سهیلا سیفی , هدی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضچه¬های رسوبگیر از جمله مهمترین سازه¬های ضروری به منظور جدا کردن رسوبات همراه جریان ورودی به کانالهای انتقال آب هستند. این سازه¬ بعد از آبگیر و در ابتدای کانال¬های انتقال آب به منظور افزایش کیفیت آب احداث می¬شود. تاکنون مطالعات بسیاری در مورد طراحی حوضچه¬های رسوبگیر انجام شده¬ و روش¬های مختلفی برای افزایش راندمان حوضچه رسوبگیر ارائه شده¬است. اما استفاده از حوضچه رسوبگیر ساده که با صرف کمترین هزینه بتواند اهداف مورد نظر را تامین کند هنوز مد نظر طراحان است. استفاده از صفحات هادی جریان برای افزایش طول پیمایش جریان در یک حوضچه مشخص امکان بهبود راندمان تله اندازی را افزایش می دهد. در این مطالعه به بررسی خصوصیات هندسی صفحات و خصوصیات هیدرولیکی جریان در حوضچه بر راندمان تله¬اندازی حوضچه رسوبگیر پرداخته شده¬است. به طور کلی استفاده از صفحات هدایت¬کننده¬¬جریان با طول و تحت زاویه قرارگیری مناسب (که در این مطالعه اندازه مناسب تیغه¬ها 5/22 سانتی¬متر و موقعیت قرارگیری مناسب آن¬ها تحت زاویه 30 درجه بوده¬است) در ماکزیمم ارتفاع آب 30 سانتی¬متری موجب افزایش راندمان تله اندازی رسوب به میزان 3/13 درصد می¬شود. آنالیز حساسیت انجام¬ شده نیز نشان داد که ارتفاع آب بیشترین تاثیر بر راندمان تله¬اندازی حوضچه ترسیب را خواهد داشت و بعد از آن تغییرات طول و زاویه قرارگیری تیغه¬ها از لحاظ مقدار، تاثیرات به طور نسبی یکسانی بر راندمان تله¬اندازی حوضچه ترسیب دارند.

کلمات کلیدی

, حوضچه رسوبگیر, تیغه¬های هدایت¬کننده جریان, افزایش کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065638,
author = {اسماعیلی, کاظم and سیفی, سهیلا and سالاری, هدی},
title = {کاربرد صفحات هدایت جریان در حوضچه رسوب گیر برای افزایش راندمان تله اندازی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2018},
volume = {23},
number = {3},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {311--324},
numpages = {13},
keywords = {حوضچه رسوبگیر، تیغه¬های هدایت¬کننده جریان، افزایش کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد صفحات هدایت جریان در حوضچه رسوب گیر برای افزایش راندمان تله اندازی
%A اسماعیلی, کاظم
%A سیفی, سهیلا
%A سالاری, هدی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2018

[Download]