علوم آب و خاک, دوره (22), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (143-154)

عنوان : ( بهینه یابی موقعیت چاله زهکشی به منظور کاهش نیروی زیرفشار در پی سدها )

نویسندگان: سعید صالحی هفشجانی , شهرام اسمعیل زاده , کاظم اسماعیلی , قاسم پناهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیروی زیر فشار یکی از عوامل ناپایداری در سازه های آبی است. به همین علت تعیین و کنترل آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .استفاده از چاله های زهکشی یکی راه های کاهش این نیرو است که به صورت قایم با لوله هایی با قطر های مختلف در پی سازه های آبی ساخته می شوند. برای بررسی عملکرد این چاهک ها یک مدل آزمایشگاهی از پی سد های بتنی در فلوم اختصاصی ساخته شد. طول پی مدل سد به پنج قسمت تقسیم بندی و تعداد چهار چاله زهکشی با ارتفاع معادل ضخامت پی سد در مدل نفوذ ناپذیر ایجاد گردید.تغییرات فشار در پی سد با تغییر ارتفاع آب با لادست سد انجام و توسط لوله های پیزومتر نصب شده در پی و تغییر موقعیت چاله اندازه گیری شد. با استفاده از پتانسیل هیدرولیکی محاسبه شده از زهکش های تعبیه شده ، نیروی زیر فشار محاسبه شد. سپس بهترین حالت که کمینه نیرو بالا دهنده به ازای موقعیت زهکش در پی سد بود مشخص گردید. نتایج نشان داد در حالتی که a/L= 0.4 باشد، بهترین وضعیت برای قرار دادن زهکش های قائم برای کاهش نیروی زیر فشار می باشد ( a فاصله زهکش از پاشنه سد و L طول سد در پی ). که علت آن ایجاد فشار اتمسفریک در زیر پی سد بوده که خود سبب کاهش نیروی زیر فشار به مقدار قابل ملاحظه ای می شود.

کلمات کلیدی

, حفره زهکشی, نیروی زیرفشار, پتانسیل هیدرولیکی, سازه های آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065639,
author = {صالحی هفشجانی, سعید and اسمعیل زاده, شهرام and اسماعیلی, کاظم and پناهی, قاسم},
title = {بهینه یابی موقعیت چاله زهکشی به منظور کاهش نیروی زیرفشار در پی سدها},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2019},
volume = {22},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {143--154},
numpages = {11},
keywords = {حفره زهکشی; نیروی زیرفشار; پتانسیل هیدرولیکی; سازه های آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی موقعیت چاله زهکشی به منظور کاهش نیروی زیرفشار در پی سدها
%A صالحی هفشجانی, سعید
%A اسمعیل زاده, شهرام
%A اسماعیلی, کاظم
%A پناهی, قاسم
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2019

[Download]