دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دوره (21), شماره (4), سال (2013-9) , صفحات (21-29)

عنوان : ( پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی )

نویسندگان: معصومه موسوی , سعداﷲ هاشمی , سیدامیر امین یزدی , اسماعیل سلطانی , زینب احمدی , مصطفی خانزاده , ستار کیخاونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مولفه های هوش هیجانی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی و جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بود که از این تعداد 185 نفر(99 مرد و 86 زن) به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند برای جمع آوری داده های از پرسش نامه های تعلل ورزی و مقیاس رگه های فراخلقی(TMMS) استفاده شد. سپس داده ها از طریق نرم افزارSPSS وارد نرم افزار شدند و از آزمون های آماری همبستگی برای تجزیه و تحلیل دادها استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که نمره کلی هوش هیجانی، تعلل ورزی تحصیلی را پیش بینی می کند و از بین سه مولفه هوش هیجانی مولفه وضوح احساسات نیز می تواند تعلل ورزی تحصیلی را پیش بینی کند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به این یافته ها، می توان با اجرای مداخلاتی چون آموزش هوش هیجانی، تعلل ورزی تحصیلی را در دانشجویان کاهش داد.

کلمات کلیدی

, تعلل ورزی تحصیلی, هوش هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065641,
author = {معصومه موسوی and سعداﷲ هاشمی and امین یزدی, سیدامیر and اسماعیل سلطانی and زینب احمدی and مصطفی خانزاده and ستار کیخاونی},
title = {پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی ایلام},
year = {2013},
volume = {21},
number = {4},
month = {September},
issn = {1563-4728},
pages = {21--29},
numpages = {8},
keywords = {تعلل ورزی تحصیلی، هوش هیجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی
%A معصومه موسوی
%A سعداﷲ هاشمی
%A امین یزدی, سیدامیر
%A اسماعیل سلطانی
%A زینب احمدی
%A مصطفی خانزاده
%A ستار کیخاونی
%J دانشگاه علوم پزشکی ایلام
%@ 1563-4728
%D 2013

[Download]