مهندسی جغرافیایی سرزمین, دوره (2), شماره (3), سال (2017-11) , صفحات (20-30)

عنوان : ( نقش دانش بومی روستاییان در کاهش آسیب پذیری سکونت گاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جیرفت) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , مرتضی خواجه سرخو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیلاب­ها بوده است و موجب تخلیه روستاها و تخریب زیادی شده است. به نظر می رسد علل افزایش این بحران­ها ناشی از عدم توجه به رویکردهای پایین به بالا، محلی، مشارکتی و دانش ها و تجربیات بومی مردمان در مدیریت بحران­ها بوده است. در این راستا روستاهای بخش مرکزی شهرستان جیرفت در دهه­ های اخیر با مخاطراتی همچون سیل و خشکسالی مواجه بوده اند که معیشت روستاییان را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی دانش بومی روستاییان جهت کنترل مخاطرات طبیعی و کاهش آسیب­­ پذیری روستاها انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل سرپرستان خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان جیرفت است که از 12 روستای نمونه ، 261 خانوار با فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده تعیین حجم و انتخاب شدند. داده­ های بدست آمده از طریق عملیات میدانی (پرسشنامه) به کمک روش­های آماری تحت نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که خطرات خشکسالی و سیل عمده­ترین خطرات طبیعی از نظر مردم محدوده مورد مطالعه بوده است که در حد بالایی سبب آسیب­ پذیری روستاها شده­است و میزان دانش مخاطره شناسی بومی و میزان تأثیرگذاری آن در محدوده مورد مطالعه، بالاتر از حد متوسط (3) ارزیابی گردید و میزان دانش بومی مردم با سن آنها رابطه معناداری مثبت داشته ولی با جنسیت و نوع شغل رابطه معناداری تایید نشد.

کلمات کلیدی

مخاطرات طبیعی؛ دانش بومی؛ مدیریت مخاطرات؛ بخش مرکزی شهرستان جیرفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065647,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and صادقلو, طاهره and خواجه سرخو, مرتضی},
title = {نقش دانش بومی روستاییان در کاهش آسیب پذیری سکونت گاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جیرفت)},
journal = {مهندسی جغرافیایی سرزمین},
year = {2017},
volume = {2},
number = {3},
month = {November},
issn = {2538-1490},
pages = {20--30},
numpages = {10},
keywords = {مخاطرات طبیعی؛ دانش بومی؛ مدیریت مخاطرات؛ بخش مرکزی شهرستان جیرفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش دانش بومی روستاییان در کاهش آسیب پذیری سکونت گاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جیرفت)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A صادقلو, طاهره
%A خواجه سرخو, مرتضی
%J مهندسی جغرافیایی سرزمین
%@ 2538-1490
%D 2017

[Download]