تولیدات دامی, دوره (19), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (671-684)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید بر عملکرد، سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: محمد صفائی , احمد حسن آبادی , مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر مصرف سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، وضعیت سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم با استفاده از 308 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس 308 مخلوط هر دو جنس در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، هفت تکرار و 11 قطعه جوجه در هرتکرار به مدت 42 روز بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه بر اساس ذرت و کنجاله سویا(شاهد) و جیره پایه حاوی سطوح 05/0، 1/0 و 2/0 درصد مکمل نوکلئوتید بودند. مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. نتایج پاسخ سامانه ایمنی هومورال در سن 35 روزگی نشان داد که غلظت IgM سرم خون در تیمار 2/0 درصد نوکلئوتید نسبت به تیمار 05/0 درصد بیشتر بود(05/0P<). غلظت IgG سرم خون در سن 35 روزگی در تیمار 05/0 درصد نوکلئوتید بیشتر از تیمار 2/0 درصد بود(05/0P<). در سن 42 روزگی، غلظت IgG در تیمار 1/0 درصد مکمل نوکلئوتید نسبت به تیمار شاهد کمتر بود(05/0P<). پاسخ ایمنی سلولی در تیمار حاوی 1/0 درصد مکمل نوکلئوتید در 48 ساعت پس از تزریق فیتوهماگلوتینین بالاتر از تیمار شاهد بود(05/0P<). بر اساس نتا‌یج ا‌ین آزما‌یش، استفاده از مکمل نوکلئوتیدی پاسخ ایمنی سلولی جوجه‌های گوشتی را بهبود می بخشد اما تاثیری بر سایر فراسنجه‌ها ندارد.

کلمات کلیدی

, افزایش وزن, اندام‌های لنفاوی, ایمنوگلوبولین, بازده لاشه, پرزهای روده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065667,
author = {صفائی, محمد and حسن آبادی, احمد and طهمورث پور, مجتبی},
title = {اثر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید بر عملکرد، سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی},
journal = {تولیدات دامی},
year = {2017},
volume = {19},
number = {3},
month = {December},
issn = {2009-6776},
pages = {671--684},
numpages = {13},
keywords = {افزایش وزن، اندام‌های لنفاوی، ایمنوگلوبولین، بازده لاشه، پرزهای روده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید بر عملکرد، سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی
%A صفائی, محمد
%A حسن آبادی, احمد
%A طهمورث پور, مجتبی
%J تولیدات دامی
%@ 2009-6776
%D 2017

[Download]