جامعه شناسی کاربردی, دوره (28), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (99-122)

عنوان : ( سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن )

نویسندگان: هدایت الله نیکخواه , مریم فانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دختران نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از مجموعه نظریات مدرنیزاسیون، گذار جمعیتی دوم، نقش، انتخاب عقلانی و نظام کارکردی پارسونز است که برای بررسی متغیرهای هزینه فرصت، کلیشه‌های نقش جنسیتی و دینداری استفاده شده است. روش پژوهش در این مطالعه، پیمایش و ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه بوده است. حجم ­نمونه با استفاده از فرمول عمومی کوکران 374 نفر (222 نفر در مقطع کارشناسی، 110 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، 42 نفر در مقطع دکتری) تعیین شده است. پرسشنامه در سطح دانشگاه فردوسی مشهد و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم اجرا شده است. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (ضریب همبستگی و تفاوت میانگین، رگرسیون، تحلیل مسیر) و با کمک دو نرم‌افزار Spss وAmosبررسی شدند. نتایج نشان می­دهند بین متغیرهای مدّنظر با نوع نگرش به ازدواج، رابطه وجود دارد. همچنین بین متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، دینداری، هزینه فرصت و کلیشه‌های نقش جنسیتی با نوع نگرش به ازدواج، رابطه وجود دارد. بیشترین میزان اثرگذاری در نگرش سنتی به ازدواج مربوط به متغیر دینداری و برای نگرش مدرن به ازدواج، مربوط به هزینه فرصت است. همچنین به‌لحاظ توصیف توزیع پاسخگویان نسبت به نوع نگرش به ازدواج، نتایج نشان دادند بیشتر پاسخگویان، نگرش سنتی‌تری به ازدواج داشتند.

کلمات کلیدی

دینداری؛ کلیشه‌های نقش جنسیتی نگرش به ازدواج؛ نگرش سنتی؛ نگرش مدرن؛ هزینه فرصت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065683,
author = {هدایت الله نیکخواه and مریم فانی and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن},
journal = {جامعه شناسی کاربردی},
year = {2017},
volume = {28},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-5745},
pages = {99--122},
numpages = {23},
keywords = {دینداری؛ کلیشه‌های نقش جنسیتی نگرش به ازدواج؛ نگرش سنتی؛ نگرش مدرن؛ هزینه فرصت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن
%A هدایت الله نیکخواه
%A مریم فانی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J جامعه شناسی کاربردی
%@ 2008-5745
%D 2017

[Download]