پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (3), شماره (7), سال (2017-9) , صفحات (43-78)

عنوان : ( تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی های ناشی از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1) )

نویسندگان: روح اله بابکی , محمدحسین مهدوی عادلی , مسعود همایونی فر , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، تأثیر شوک درآمدهای نفتی و نااطمینانی­های ناشی از آن (شامل نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم) بر سرمایه­گذاری خصوصی به تفکیک دو بخش ماشین­آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از روش الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) طی دوره زمانی (13۶۹:۱-13۹۲:۴) بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع ضربه واکنش (توابع عکس­العمل تحریک) و تجزیه واریانس نشان می­دهد شوک درآمدهای نفتی دولت اثر منفی ضعیفی بر سرمایه­گذاری خصوصی در بخش ماشین­آلات (MPI) دارد در حالی که نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی قوی و نااطمینانی تورم اثر مثبت ضعیفی بر MPI دارد. با توجه به اینکه شوک درآمدهای نفتی دولت عامل اصلی ایجاد نااطمینانی نرخ ارز و ناطمینانی تورم در اقتصاد ایران است، به طور غیر مستقیم بر MPI تأثیر منفی دارد. همچنین شوک درآمدهای نفتی دولت اثر منفی قوی­ بر سرمایه­گذاری خصوصی در بخش ساختمان (BPI) دارد، اما نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم تأثیر منفی ضعیفی بر BPI دارند. لذا شوک درآمدهای نفتی به طور مستقیم اثر منفی بر BPI به جای می­گذارد.

کلمات کلیدی

, درآمدهای نفتی, نااطمینانی نرخ ارز, نااطمینانی تورم, سرمایه گذاری خصوصی, الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065687,
author = {بابکی, روح اله and مهدوی عادلی, محمدحسین and همایونی فر, مسعود and سلیمی فر, مصطفی},
title = {تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی های ناشی از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1)},
journal = {پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {7},
month = {September},
issn = {2538-2276},
pages = {43--78},
numpages = {35},
keywords = {درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی تورم، سرمایه گذاری خصوصی، الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی های ناشی از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1)
%A بابکی, روح اله
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A همایونی فر, مسعود
%A سلیمی فر, مصطفی
%J پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
%@ 2538-2276
%D 2017

[Download]