جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (6), شماره (22), سال (2017-8) , صفحات (37-57)

عنوان : ( ارزیابی اثرات تغییراقلیم و تغییرکاربریاراضی بر پاسخ هیدرولوژیک حوزه آبخیز اسکندری )

نویسندگان: معصومه بحری , محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لاوه بر تغییر¬اقلیم، تغییر¬کاربری¬اراضی به عنوان یک عامل جانبی اثرات مهمی بر سیلاب دارد. لذا پیش-بینی اثر این دو پارامتر بر وضعیت سیلاب دهه¬های آتی، راهگشای مقابله با این پدیده خواهد بود. هدف از مطالعه حاضر پیش¬بینی وضعیت هیدرولوژیکی حوزه آبخیز اسکندری در دهه آتی تحت اثر تغییر¬اقلیم و تغییر¬کاربری¬اراضی می¬باشد. جهت بررسی تغییرات اقلیمی دهه ۲۰۲۰، برونداد مدل HadCM۳ تحت سناریوهای A۲ و B۱ توسط مدل LARS-WG ریزمقیاس گردید. پس از بررسی تغییرات کاربری-اراضی گذشته، دو سناریو جهت پیش¬بینی تغییرات آن در آینده طراحی شد. در انتها با تغییر هایتوگراف بارش و کاربری¬اراضی در مدلHEC-HMS که برای دوره گذشته کالیبره و اعتبارسنجی شده، اثر تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر سیلاب منطقه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج نشان دهنده افزایش ۲/۷ تا ۹/۱۰ درصدی بارش متوسط سالانه دهه ۲۰۲۰ می¬باشد. افزایش توأمان دمای حداقل و حداکثر منطقه مطالعاتی در تمامی ماه¬ها موجب افزایش ۸۲/۰ تا ۰۲/۱ درجه سانتی¬گرادی دمای متوسط سالانه خواهد شد. افزایش دبی اوج و حجم سیلاب در ماه¬های مارس، اکتبر و فوریه و کاهش آن در ماه آوریل پیش بینی شده است. به طوری که در صورت تغییر¬کاربری¬اراضی همراه با تغییر¬اقلیم این افزایش شدیدتر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, ریزمقیاس نمایی; سیلاب; HadCM3; HEC, HMS; LARS, WG
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065693,
author = {معصومه بحری and دستورانی, محمدتقی},
title = {ارزیابی اثرات تغییراقلیم و تغییرکاربریاراضی بر پاسخ هیدرولوژیک حوزه آبخیز اسکندری},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {22},
month = {August},
issn = {۲۳۲۲-۱۶۸۲},
pages = {37--57},
numpages = {20},
keywords = {ریزمقیاس نمایی; سیلاب; HadCM3; HEC-HMS; LARS-WG},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات تغییراقلیم و تغییرکاربریاراضی بر پاسخ هیدرولوژیک حوزه آبخیز اسکندری
%A معصومه بحری
%A دستورانی, محمدتقی
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ ۲۳۲۲-۱۶۸۲
%D 2017

[Download]