هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27

عنوان : ( بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین بر شاخص¬های تنوع علف¬های هرز اسفناج (Spinacia oleracea L. )

نویسندگان: الهام عزیزی , سارا بخشایی , قربانعلی اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین بر غنای گونه ای و شاخص تنوع شانون علف های هرز اسفناج، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش شامل کود دامی در 4 سطح (0، 10، 20 و 30 تن در هکتار) و کود بیولوژیکی نیتروکسین در دو سطح (0 و 5 لیتر در هکتار) بود. نمونه برداری جهت تعیین غنای گونه ای و شاخص تنوع شانون علف های در طی دو مرحله رشد رویشی و ابتدای رشد زایشی اسفناج صورت گرفت. نتایج نشان داد که در مرحله اول نمونه برداری، بیشترین غنای گونه ای در تیمار 30 تن در هکتار و کمترین مقدار آن در تیمار 20 در هکتار حاصل شد. در مرحله دوم نمونه برداری نیز بیشترین و کمترین غنای گونه ای به ترتیب در تیمارهای 10 و 30 تن در هکتار بدست آمد. اعمال نیتروکسین فقط در مرحله اول نمونه برداری بر غنای گونه ای و شاخص تنوع شانون علف های هرز تاثیر معنی داری داشت به طوری که این دو پارامتر در شرایط اعمال کود زیستی نیتروکسین در مقایسه با عدم اعمال آن افزایش یافت. به طور کلی، در هر دو مرحله نمونه برداری، اثر متقابل کود دامی و نیتروکسین بر غنای گونه ای و شاخص تنوع شانون علف های هرز اسفناج از نظر آماری معنی دار بود. در مراحل اول و دوم نمونه برداری علف های هرز، بیشترین غنای گونه ای و شاخص تنوع شانون به ترتیب در تیمار تلفیقی 30 تن در هکتار کود دامی در شرایط اعمال نیتروکسین و تیمار تلفیقی 10 تن در هکتار کود دامی در شرایط عدم اعمال نیتروکسین حاصل شد. کمترین مقدار این دو پارامتر نیز در تیمار تلفیقی 20 تن در هکتار کود دامی در شرایط اعمال نیتروکسین حاصل شد.

کلمات کلیدی

, نمونه برداری, کود بیولوژیکی, شاخص شانون, رشد زایشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065694,
author = {الهام عزیزی and سارا بخشایی and اسدی, قربانعلی},
title = {بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین بر شاخص¬های تنوع علف¬های هرز اسفناج (Spinacia oleracea L.},
booktitle = {هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2017},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {نمونه برداری، کود بیولوژیکی، شاخص شانون، رشد زایشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین بر شاخص¬های تنوع علف¬های هرز اسفناج (Spinacia oleracea L.
%A الهام عزیزی
%A سارا بخشایی
%A اسدی, قربانعلی
%J هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2017

[Download]