هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27

عنوان : ( بررسی واکنش اسفناج و علف های هرز به مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین )

نویسندگان: الهام عزیزی , سارا بخشایی , قربانعلی اسدی , آرمین بوستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش اسفناج و علف های هرز به سطوح مختلف کود دامی و نیتروکسین، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش شامل کود دامی در 4 سطح (0، 10، 20 و 30 تن در هکتار) و کود بیولوژیکی نیتروکسین در دو سطح (0 و 5 لیتر در هکتار) بود. صفات مورد بررسی شامل وزن تر و خشک اسفناج و تراکم و وزن خشک علف های هرز بود. نتایج نشان داد که با افزایش کود دامی تا سطح 20 تن در هکتار، وزن تر و خشک اسفناج، روند افزایشی نشان داد ولی با اعمال 30 تن در هکتار کود دامی، این دو پارامترکاهش یافت. بیشترین تراکم (10 بوته در واحد سطح) و وزن خشک علف های هرز (13.6گرم در متر مربع) در تیمار کودی 10 تن در هکتار مشاهده شد. کمترین تراکم علف های هرز نیز در شرایط عدم اعمال کود دامی حاصل شد. با اعمال نیتروکسین، وزن تر و خشک اسفناج به ترتیب معادل 14 و 17 درصد در مقایسه با شرایط عدم اعمال نیتروکسین کاهش یافت ولی وزن خشک و تراکم علف های هرز افزایش نشان داد. به طور کلی، بیشترین وزن تر و خشک اسفناج در تیمار تلفیقی 20 تن در هکتار کود دامی در شرایط عدم اعمال نیتروکسین حاصل شد. کمترین تراکم کل علف های هرز نیز در تیمار تلفیقی 30 تن در هکتار در شرایط عدم اعمال نیتروکسین مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تراکم, کود بیولوژیکی, وزن خشک, وزن تر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065695,
author = {الهام عزیزی and سارا بخشایی and اسدی, قربانعلی and آرمین بوستانی},
title = {بررسی واکنش اسفناج و علف های هرز به مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین},
booktitle = {هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2017},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تراکم، کود بیولوژیکی، وزن خشک، وزن تر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی واکنش اسفناج و علف های هرز به مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین
%A الهام عزیزی
%A سارا بخشایی
%A اسدی, قربانعلی
%A آرمین بوستانی
%J هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2017

[Download]