تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research, ( ISI ), دوره (8), شماره (2), سال (2016-11) , صفحات (103-113)

عنوان : ( بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L. در خراسان جنوبی و معرفی (Lep.: Gelechiidae) Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 گونه برای فون ایران )

نویسندگان: بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , غلام رضا زمانی , قربانعلی اسدی , محمدتقی آل ابراهیم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی سال های 1389-1390 جهت شناسایی دشمنان طبیعی علف هرز تلخه، مطالعات صحرایی در نقاط مختلف خراسان جنوبی که آلوده به آن علف هرز بود صورت گرفت. نمونه های جمع آوری شده جهت بررسی زیست شناسی و پرورش، در شرایط آزمایشگاهی پرورش داده شدند. حشرات کامل جهت شناسایی به موسسه CABI در سوییس و بخش رده بندی موسسه گیاهپزشکی کشور ارسال شدند. نتایج بررسی آنها شناسایی 3 گونه Urophora xanthippe Munro, 1973 (Dip.: Tephritidae)، Acanthiophilus helianthi Rossi, 1794 (Dip.: Tephritidae) و Metzneria paucipunctella بود. گونه M. paucipunctella برای اولین بار برای فون ایران و گونه U. xanthippe برای اولین برای فون خراسان جنوبی معرفی می شوند. آماربرداری ئ مشاهدات مزرعه ای نشان داد که لاروهای زمستان گذران گونه U. xanthippe در اوایل اردیبهشت ماه به شفیره تبدیل شده و پس از 13/7 (روز) به حشره کامل تبدیل می گردند. حشرات کامل بعد از 3 (ساعت) خروج از پوسته شفیرگی بدون تغذیه جفت گیری و تخم ریزی می کنند. نتایج آزمون دامنه میزبانی با 5 گیاه از خانواده کاسنی نشان داد که مگس بذرخوار به صورت تخصصی عمل کرده و دارای رژیم غذای تک خوار بوده و تنها از بذور تلخه تغذیه می کند؛ بنابراین با توجه به تک میزبانه بودن و توان بالا در تخریب بذور به نظر می رسد بتوان از این عوامل در کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, حشرات بذرخوار, زیست شناسی, خراسان جنوبی, عوامل بیوکنترل, تلخه, فون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065696,
author = {بهروز خلیل طهماسبی and سعید مودی and غلام رضا زمانی and اسدی, قربانعلی and محمدتقی آل ابراهیم},
title = {بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L. در خراسان جنوبی و معرفی (Lep.: Gelechiidae) Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 گونه برای فون ایران},
journal = {تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-4668},
pages = {103--113},
numpages = {10},
keywords = {حشرات بذرخوار، زیست شناسی، خراسان جنوبی، عوامل بیوکنترل، تلخه، فون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L. در خراسان جنوبی و معرفی (Lep.: Gelechiidae) Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 گونه برای فون ایران
%A بهروز خلیل طهماسبی
%A سعید مودی
%A غلام رضا زمانی
%A اسدی, قربانعلی
%A محمدتقی آل ابراهیم
%J تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research
%@ 2008-4668
%D 2016

[Download]