اقتصاد اسلامی, دوره (17), شماره (67), سال (2017-11) , صفحات (121-139)

عنوان : ( تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار )

نویسندگان: نفیسه صالح نیا , تقی ابراهیمی سالاری , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرضهای بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند

کلمات کلیدی

, عدم تقارن اطلاعات, خیار, بازار اسلامی, دلفی فازی, بازار کالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065698,
author = {نفیسه صالح نیا and ابراهیمی سالاری, تقی and پویا, علیرضا},
title = {تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار},
journal = {اقتصاد اسلامی},
year = {2017},
volume = {17},
number = {67},
month = {November},
issn = {1735-3262},
pages = {121--139},
numpages = {18},
keywords = {عدم تقارن اطلاعات، خیار، بازار اسلامی، دلفی فازی، بازار کالا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار
%A نفیسه صالح نیا
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A پویا, علیرضا
%J اقتصاد اسلامی
%@ 1735-3262
%D 2017

[Download]