پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب , 2017-11-13

عنوان : ( استخراج روابط دبی-اشل مقاطع مرکب با بستر صلب با استفاده از مدل ریاضی سه-بعدی )

نویسندگان: فرزاد درویش مجنی , سعیدرضا خداشناس , ظهیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا الگو و ساختار سه¬بعدی جریان در یک مقطع مرکب مستقیم با بستر صلب با استفاده از نرم افزار FLOW-3D شبیه-سازی شده و سپس رابطه دبی-اشل این کانال¬ استخراج شده است. برای ارزیابی دقت مدل ریاضی از داده¬های آزمایشگاهی کانال بزرگ مقیاس موسسه تحقیقات والینگفورد (FCF-A) با بستر بتنی استفاده شد. بعد از انجام آزمون استقلال شبکه محاسباتی و نیز واسنجی مدل آشفتگی، دقت نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دبی کل جریان بدست آمده از مدلFLOW-3D مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد به طوریکه حداکثر و میانگین خطای نسبی این نتایج برای کانال مرکب مورد مطالعه به ترتیب 26/6 و 39/2 درصد می¬باشد. در نهایت نتایج به¬دست آمده از مدل ریاضی FLOW-3D با نتایج روش یک¬بعدی تجزیه قائم مقطع مرکب (DCM) و نیز نتایج مدل ریاضی SSIIM مقایسه شد. این مقایسه کارایی و عملکرد مناسب¬تر مدل ریاضی FLOW-3D در شبیه¬سازی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با بستر صلب را تایید نمود.

کلمات کلیدی

, : بستر صلب, واسنجی, مدل ریاضی FLOW-3D, مقاطع مرکب, مدل آشفتگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065705,
author = {درویش مجنی, فرزاد and خداشناس, سعیدرضا and ظهیری},
title = {استخراج روابط دبی-اشل مقاطع مرکب با بستر صلب با استفاده از مدل ریاضی سه-بعدی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: بستر صلب، واسنجی، مدل ریاضی FLOW-3D، مقاطع مرکب، مدل آشفتگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج روابط دبی-اشل مقاطع مرکب با بستر صلب با استفاده از مدل ریاضی سه-بعدی
%A درویش مجنی, فرزاد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A ظهیری
%J پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
%D 2017

[Download]