پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (522-535)

عنوان : ( اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) XML )

نویسندگان: محمدجواد ارشدی , مهدی پارسا , امیر لکزیان , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود جذب عناصر غذایی با راهکارهای بیولوژیک، ضمن کمک به تحقق کشاورزی پایدار سبب افزایش و یا ثبات عملکرد گیاهان زراعی می‌گردد. این مطالعه با هدف بررسی اثر تلقیح بذور ژنوتیپ‌های تیپ کابلی نخود با میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد گیاه به‌صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. فاکتور اصلی شامل سه سطح میکوریزایی (میکوریزای آرباسکولار Glomus mosseae، شبه‌‌میکوریزای داخلی Piriformosporaindica و عدم مصرف قارچ) و فاکتور فرعی شامل ۹ ژنوتیپ نخود (MCC۸۰، MCC۳۵۸، MCC۳۶۱، MCC۳۹۲، MCC۴۲۷، MCC۵۳۷، MCC۶۹۳، MCC۶۹۶ و MCC۹۵۰) بود. در این مطالعه صفات عملکرد دانه و میزان عناصر ماکرو و میکرو و پروتئین بافت‌های گیاهی مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میکوریزای آرباسکولار به‌طور معنی‌داری باعث افزایش عملکرد دانه (به میزان ۱۶۸۲ کیلوگرم در هکتار) گردید. در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی، بیشترین عملکرد دانه به ژنوتیپ MCC۵۳۷ اختصاص داشت. میکوریزای آرباسکولار به‌طور معنی‌داری سبب بهبود جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن و منگنز گردید. در حالی‌که سطوح میکوریزا تأثیر معنی‌داری بر روی جذب عناصر مس و روی نداشت. ژنوتیپ‌های MCC۵۳۷، MCC۴۲۷، MCC۸۰ و MCC۳۹۲ به‌طور معنی‌داری در جذب عناصر ماکرو موفق‌تر بودند. اما از نظر جذب عناصر میکرو اختلاف معنی‌داری بین ژنوتیپ‌های نخود وجود نداشت.

کلمات کلیدی

حبوبات; عناصر غذایی; کود زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065706,
author = {ارشدی, محمدجواد and پارسا, مهدی and لکزیان, امیر and کافی, محمد},
title = {اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) XML},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {522--535},
numpages = {13},
keywords = {حبوبات; عناصر غذایی; کود زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) XML
%A ارشدی, محمدجواد
%A پارسا, مهدی
%A لکزیان, امیر
%A کافی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]