مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (12), سال (2018-3) , صفحات (478-484)

عنوان : ( اعمال مدل زیرشبکه ای غیر همسانگرد با کمترین اتلافات در نرم‌افزار اپن‌فوم و ارزیابی آن در تحلیل جریان اغتشاشی در کانال )

نویسندگان: امیر پویان ظهیری , احسان روحی گل خطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل¬های زیرشبکه¬ای با کمترین اتلافات، یک جایگزین ساده برای مدل¬های اسماگورینسکی برای اعمال اثر مقیاس¬های زیرشبکه¬ای در روش شبیه¬سازی گردابه¬های بزرگ می-باشند. اخیرا یک عضو جدید از این خانواده با نام مدل زیرشبکه¬ای غیر همسانگرد با کمترین اتلافات معرفی شده است. مدل غیر همسانگرد با کمترین اتلافات از نوع مدل¬های زیرشبکه¬ی لزجت-گردابه¬ای و استاتیکی می¬باشد و علاوه بر اینکه دارای هزینه¬ی محاسباتی کمتری در مقایسه با مدل اسماگورینسکی دینامیکی می¬باشد، قادر است ¬اثر جهات مختلف را در محاسبه¬ی تنش¬های زیرشبکه¬ای در نظر بگیرد و همچنین قادر به تحلیل جریان¬های در حال گذار از حالت لایه¬ای به آشفته نیز می¬باشد. در مطالعه حاضر، مدل زیر شبکه¬ای مذکور برای اولین بار در نرم¬افزار مرجع باز اپن¬فوم اعمال شده است و عملکرد آن در پیش¬بینی رفتار جریان در داخل یک کانال با جریان هوای حرکت داده شده توسط اختلاف فشار ارزیابی شده است. دقت مدل موردنظر در اعداد رینولدز مختلف شامل جریان¬های درحال گذار و کاملا اغتشاشی بررسی و نتایج حاصل با نتایج مدل اسماگورینسکی دینامیکی و شبیه¬سازی عددی مستقیم مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان می¬د¬هد که این مدل زیرشبکه¬ای در گستره¬ی وسیعی از اعداد رینولدز دارای دقت بسیار بالایی در محاسبه¬ی پروفیل¬های سرعت لایه¬ی مرزی و کمیت¬های اغتشاشی مرتبه¬ی اول و دوم می¬باشد.

کلمات کلیدی

, مدل زیرشبکه¬ای غیر همسانگرد با کمترین اتلافات, مقیاس¬های زیرشبکه¬ای, جریان کانال آشفته, نرم افزار اپن‌فوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065721,
author = {ظهیری, امیر پویان and روحی گل خطمی, احسان},
title = {اعمال مدل زیرشبکه ای غیر همسانگرد با کمترین اتلافات در نرم‌افزار اپن‌فوم و ارزیابی آن در تحلیل جریان اغتشاشی در کانال},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {17},
number = {12},
month = {March},
issn = {1027-5940},
pages = {478--484},
numpages = {6},
keywords = {مدل زیرشبکه¬ای غیر همسانگرد با کمترین اتلافات، مقیاس¬های زیرشبکه¬ای، جریان کانال آشفته، نرم افزار اپن‌فوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعمال مدل زیرشبکه ای غیر همسانگرد با کمترین اتلافات در نرم‌افزار اپن‌فوم و ارزیابی آن در تحلیل جریان اغتشاشی در کانال
%A ظهیری, امیر پویان
%A روحی گل خطمی, احسان
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]