کواترنری ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (149-156)

عنوان : ( بررسی تغییرات پالئواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان(منطقة نگور)بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی )

نویسندگان: سمیه ملایجردی , فاطمه هادوی , راضیه لک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی نمونه هایی از رسوبات بستر دریای عمان(منطقة نگور) انتخاب و پس از آماده سازی، مطالعه و عکسبرداری شد. تعداد ده جنس و پانزده گونه برای اولین بار از منطقة مورد مطالعه شناسایی و معرفی شد. در این منطقه نانوفسیل هایی مانند Gephyrocapsaoceanica Kamptner 1943 ، Pseudoemilianialacunose (Kamptner, 1963) ، Gratner (1969c) و Helicosphaeracarteri (Wallich 1877) Kamtner 1954 از نظر فراوانی گونه های غالب بودند. برخی گونه ها به صورت نادر در نمونه ها حضور داشت که در این میان میتوان گونة Braarudosphaerabigelowii Gran & Braarud, (1935) Deflandre (1947) را نام برد. همچنین، در نمونه های مورد مطالعه تعداد زیادی گونه های حمل شده و غالباً مربوط به بازه زمانی نئوژن گزارش می شود. بر مبنای فسیلهای یافت شده و تنوع گونه ای پایین آنها میتوان نتیجه گرفت که دریای عمان در منطقة نگور دریایی حاشیه ای است که در عرض جغرافیایی پایین، کم عمق و نزدیک به ساحل است. حوضة مذکور برای رشد نانوفسیل های آهکی بسیار مساعد و دارای شرایط یوتروفیک است.

کلمات کلیدی

, گونه, نانوفسیل, نگور, یوتروفیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065732,
author = {ملایجردی, سمیه and هادوی, فاطمه and راضیه لک},
title = {بررسی تغییرات پالئواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان(منطقة نگور)بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی},
journal = {کواترنری ایران},
year = {2015},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-7108},
pages = {149--156},
numpages = {7},
keywords = {گونه، نانوفسیل، نگور، یوتروفیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات پالئواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان(منطقة نگور)بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی
%A ملایجردی, سمیه
%A هادوی, فاطمه
%A راضیه لک
%J کواترنری ایران
%@ 2423-7108
%D 2015

[Download]