ماشین های کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (113-122)

عنوان : ( حل عددی فرآیند انتقال جرم طی خشک کردن برش‌های سیب با استفاده از روش شبه‌طیفی )

نویسندگان: آتنا پاسبان , محبت محبی , حسن صدرنیا , احمد شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جنبه‌های مهم فناوری خشک‌کردن به‌خصوص در فرآیندهای صنعتی، مد‌لسازی و شبیه‌سازی فرآیند خشک‌کردن می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش عددی شبه طیفی معادلات انتقال جرم مربوط به فرآیند خشک کردن سیب حل گردید. جهت بررسی صحت و دقت مدل ارائه شده نتایج حاصل از حل عددی مدل با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. جهت تایید بیشتر دقت روش شبه‌طیفی، مثال عددی دارای جواب دقیق حل گردیده و مقدار خطا محاسبه شد. نتایج حاصل از مقایسه داده های مدل با نتایج گزارش شده توسط سایر محققین دارای ضریب همبستگی بالاتر از 997/0 و ریشه میانگین مربعات خطا کمتر از 1561/0 می باشد که بیانگر دقت بالای روش عددی شبه طیفی ارائه شده برای حل معادله انتقال جرم خشک شدن سیب می‌باشد.

کلمات کلیدی

, حل عددی, خشک کردن سیب , روش شبه طیفی, مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065751,
author = {پاسبان, آتنا and محبی, محبت and صدرنیا, حسن and احمد شهیدی},
title = {حل عددی فرآیند انتقال جرم طی خشک کردن برش‌های سیب با استفاده از روش شبه‌طیفی},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۲۲۸-۶۸۲۹},
pages = {113--122},
numpages = {9},
keywords = {حل عددی، خشک کردن سیب ، روش شبه طیفی، مدلسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل عددی فرآیند انتقال جرم طی خشک کردن برش‌های سیب با استفاده از روش شبه‌طیفی
%A پاسبان, آتنا
%A محبی, محبت
%A صدرنیا, حسن
%A احمد شهیدی
%J ماشین های کشاورزی
%@ ۲۲۲۸-۶۸۲۹
%D 2019

[Download]