یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( نانوفسیلهای آهکی و فرامینیفرهای بنتیک رسوبات ژوراسیک میانی )سازند کشفرود( در برش ناویا غرب بجنورد )

نویسندگان: ندا سرباز , اعظم ماهانی پور , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد خانه باد , ماتیاس فرانز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند کشفرود در برش ناویا )غرب بجنورد( از 947 متر کنگلومرا، ماسهسنگ و شیل تشکیل شده و شاامل ساه واحد چینهسنگی است. این سازند در دو محیط رودخانهای و دلتایی تهنشین شده اسات. شناساایی 21 گوناه از 21 جنس فرامینیفر بنتیک در رسوبات دلتایی موید یک عمق تقریباً 05 متری اسات . مطالعاه نانوفیایل هاای ههکای Watznaueria موجود منجر به شناسایی 22 گونه از 0 جنس از نانوپلانکتونهای ههکی شد. باا توجاه باه گوناه سن محدوده مورد مطالعه از ضخامت 005 متری تا راس ساازند Cyclagelosphaera margerelii و britannica مورد مطالعه باژوسین ا؟باتونین است.

کلمات کلیدی

, نانوفسیلهای آهکی, فرامینیفرهای بنتیک, رسوبات ژوراسیک میانی ) , سازند کشفرود ( در برش ناویا غرب بجنورد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065757,
author = {سرباز, ندا and اعظم ماهانی پور and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and خانه باد, محمد and ماتیاس فرانز},
title = {نانوفسیلهای آهکی و فرامینیفرهای بنتیک رسوبات ژوراسیک میانی )سازند کشفرود( در برش ناویا غرب بجنورد},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {نانوفسیلهای آهکی- فرامینیفرهای بنتیک-رسوبات ژوراسیک میانی ) - سازند کشفرود ( در برش ناویا غرب بجنورد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانوفسیلهای آهکی و فرامینیفرهای بنتیک رسوبات ژوراسیک میانی )سازند کشفرود( در برش ناویا غرب بجنورد
%A سرباز, ندا
%A اعظم ماهانی پور
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A خانه باد, محمد
%A ماتیاس فرانز
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]