رخساره های رسوبی, دوره (8), شماره (2), سال (2016-2) , صفحات (256-279)

عنوان : ( انواع افقهای پرفسیل در سازند آیتامیر و پراکندگی آنها در چارچوب چینه نگاری سکانسی در تاقدیس امیرآباد ـ شمال شرق مشهد )

نویسندگان: حامد محمدیان , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , ئارام بایت گل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افقهای یرفسیل ؛ چینه نگاری سکانسی؛ سازند آیتامیر؛ آلبین ـ سنومانین

کلمات کلیدی

افقهای یرفسیل ؛ چینه نگاری سکانسی؛ سازند آیتامیر؛ آلبین ـ سنومانین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065775,
author = {محمدیان, حامد and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and ئارام بایت گل},
title = {انواع افقهای پرفسیل در سازند آیتامیر و پراکندگی آنها در چارچوب چینه نگاری سکانسی در تاقدیس امیرآباد ـ شمال شرق مشهد},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-787X},
pages = {256--279},
numpages = {23},
keywords = {افقهای یرفسیل ؛ چینه نگاری سکانسی؛ سازند آیتامیر؛ آلبین ـ سنومانین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انواع افقهای پرفسیل در سازند آیتامیر و پراکندگی آنها در چارچوب چینه نگاری سکانسی در تاقدیس امیرآباد ـ شمال شرق مشهد
%A محمدیان, حامد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A ئارام بایت گل
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2016

[Download]