پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت, دوره (6), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (17-32)

عنوان : ( واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده) )

نویسندگان: سیدحسین سیدی , آزاده قادری چشمه گلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شعر امروز می‌کوشد بی‌آنکه محدودیت غلبۀ وزن و قافیه را متحمل شود، امتیازاتی بیش از آنچه این دو عنصر به شعر گذشته می‌بخشند، برای خویش کسب کند؛ بر همین اساس از سازِکارهای مختلفی سود می‌جوید که عمده‌ترینش استفاده از ظرفیت‌های آوایی و معنایی کلام در مسیر تکرار است؛ این پدیدۀ زبانی با کارکرد خاص خود تأثیر بسزایی در غنای اثر هنری و کمک به خلق زیبایی دارد. این جستار با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی، جدا از جنبۀ لغوی تکرار، ابعاد فنی و معنایی و اهمیت آن را در چند قصیده از نازک الملائکه و نیما یوشیج مطمح نظر قرار داده و به بررسی و شناسایی محورهای تکرار و انواع این شاخصۀ سبک‌ساز در زبان شعری‌شان پرداخته‌است. هر دو شاعر، این پدیدۀ زبانی را به‌مثابۀ یک ابزار زیبایی‌شناسی، در راستای دو اصل تناسب و هماهنگی و انسجام به کار بسته‌اند که موجب تحرک متن به سوی موسیقی و نهایتاً انتقال معنی شده‌است؛ بنابراین، با موسیقی درونی شعرشان همگراست و اثرگذاری معنا را افزایش می‌دهد؛ همچنان کارکرد اسلوب تکرار در دو محور معنایی و موسیقیایی نمود یافته و در سطوح (واج ـ کلمه ـ عبارت)، در شعر هر دو یافت می‌شود. کلیدواژه ها

کلمات کلیدی

شعر؛ نازک الملائکه؛ نیما یوشیج؛ تکرار؛ معنا؛ موسیقی؛ زیبایی‌شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065777,
author = {سیدی, سیدحسین and قادری چشمه گلی, آزاده},
title = {واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده)},
journal = {پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2382-9575},
pages = {17--32},
numpages = {15},
keywords = {شعر؛ نازک الملائکه؛ نیما یوشیج؛ تکرار؛ معنا؛ موسیقی؛ زیبایی‌شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده)
%A سیدی, سیدحسین
%A قادری چشمه گلی, آزاده
%J پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
%@ 2382-9575
%D 2017

[Download]