یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( چینه سنگی و رخسارههای سنگی سازند پستهلیق در برش چهچهه شمالشرقی مشهد )

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سیلیسی آواری پستهلیق در بخش شمالشرقی مشهد در نزدیکی روستای چهچههه و در وهوار هر مهرزی ایهرا و 49 متر ماسهسنگ، شیل و لایههای تبخیری اسه.. ر سهاره ههای آواری ایهن / ترکمنستا برونزاد دارد. این توالی دارای 5 یک ر ساره Fl ر ساره گلی Sh, St, Sp, Sr توالی شامل سنگهای دانه متوسر و ریز میباشد. ر سارههای سنگی شامل تبخیری اس.. با تووه به سا تما های یک وهتی، ووود توالی به سم. بالا ریزشونده، ووود قاعده فرسایشی رسوبات مورد مطالعه در یک سیستم رود انه ای تهنشس. شدهاند

کلمات کلیدی

, پسته لیق, ر خساره سنگی, چینه سنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065779,
author = {},
title = {چینه سنگی و رخسارههای سنگی سازند پستهلیق در برش چهچهه شمالشرقی مشهد},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {پسته لیق، ر خساره سنگی، چینه سنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه سنگی و رخسارههای سنگی سازند پستهلیق در برش چهچهه شمالشرقی مشهد
%A
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]