رخساره های رسوبی, دوره (8), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (176-197)

عنوان : ( روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان )

نویسندگان: فاطمه ذبیحی زوارم , محمد وحیدی نیا , عباس صادقی , حسن امیری بختیار , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند شهبازان توالی کربناته پسروندهای است که در شمال غرب زاگرس مرکزی در حوضه لرستان نهشته شده است. روزنداران ک زی بزر در توالی کربناته شهبازان )سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی و دولومیت( در تاقدیس کوه چناره در مرز جنوب شرقی حوضه لرستان مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس گسترش و فراوانی آنها محیط رسوبی دیرینه، بازسازی شده است. این سازند به صورت همشیب و پیوسته روی سازند پابده و به طور همشیب و ناپیوسته در زیر سازند آسماری قرار گرفته است. بر مبنای روزنداران ک زی شناسایی شده، محدوده سنی سازند شهبازان در برش مورد تعیین شده است. مطالعات حاصل به تشخیص 6 تجمع از روزنداران منجر شد که در محیط رم خارجی تا )SBZ13-SBZ مطالعه، ائوسن میانی )? 18 درونی میانی نهشته شدهاند. این تجمعات به ترتیب از بخش ژرف به سمت بخش کم ژرفای حوضه عبارتند از: 1 تجمع روزنداران پلانکتونی که در محیط رم خارجی نهشته شده است و مربوط به بخش گذر تدریجی بین سازند پابده و شهبازان است؛ 2 تجمع دیسکوسیکلینید نومولیتید متعلق به بخش میانی؛ 3 تجمع نومولیتید مربوط به محیط رم میانی؛ 4 تجمع نومولیتید آلوئولینید متعلق به محیط رم میانی تا د رونی ؛ 5 تجمع آلوئولینید مربوط به رم درونی؛ 6 تجمع سوریتید میلیولید که متعلق به محیط بسیار کم عمق لاگون محصور شده در رم داخلی است.

کلمات کلیدی

حوضه لرستان؛ سازند شهبازان؛ روزنداران ک زی بزر ؛ محیط رسوبی دیرینه؛ رم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065785,
author = {ذبیحی زوارم, فاطمه and وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی and حسن امیری بختیار and محبوبی, اسداله},
title = {روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-787X},
pages = {176--197},
numpages = {21},
keywords = {حوضه لرستان؛ سازند شهبازان؛ روزنداران ک زی بزر ؛ محیط رسوبی دیرینه؛ رم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان
%A ذبیحی زوارم, فاطمه
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%A حسن امیری بختیار
%A محبوبی, اسداله
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2016

[Download]