همایش ملی نماز و پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی , 2015-11-10

عنوان : ( ویژگی‌های دورۀ نوجوانی و جوانی و تأثیر نماز در مشکلات روانی افراد در این دوره‌ها )

نویسندگان: حسین تفقدی اسراری , منیره منیری طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وانی زمانی است که تواناییهای جسمی و پارهای از قابلیتهای ذهنی انسان به اوج میرسد، زمانی که فرد بخش عمدهای از بحرانهای گذشته را پشت سر گذاشته و اکنون باید با مشکلات جدیدی روبرو شود. این دوره از زندگی زمانی است که فرد عملاً باید سبک زندگی خود را مشخص کند و به نقشههایی که قبلاً در ذهن خود تدارک دیده است جامۀ عمل بپوشاند. جوان با مشکلاتی چون اضطراب و استرس، افسردگی و ... روبه‌رو می‌شود و امور مهمی را باید به سرانجام برساند، شغل مناسب انتخاب کند، همسر خوب برگزیند و صاحب فرزنده شده و بتواند از عهده این مسؤولیت‌های مهم برآید و مشکلات را پشت سر بگذارد در این شرایط و در میان تمامی این امواج نگرانی و اضطراب، قرآن کریم «ذکر خدا» را به عنوان برترین داروی آرامبخش و شفا دهنده قلبها معرفی مینماید و «نماز» را به عنوان مصداق برتر ذکر میداند. همۀ آشوب و تشویشها، تمامی ناآرامیها و اضطرابها، با اقامه یاد خدا در فواصل گوناگون شبانهروز مهار میگردد. نهاد ناآرام، آرام میگیرد، طغیان هوی و هوس فرو مینشیند و قلب مأیوس، امید مییابد.

کلمات کلیدی

, نماز, دوره نوجوانی, جوانی, آرامش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065789,
author = {تفقدی اسراری, حسین and منیره منیری طرقی},
title = {ویژگی‌های دورۀ نوجوانی و جوانی و تأثیر نماز در مشکلات روانی افراد در این دوره‌ها},
booktitle = {همایش ملی نماز و پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی},
year = {2015},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {نماز، دوره نوجوانی، جوانی، آرامش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویژگی‌های دورۀ نوجوانی و جوانی و تأثیر نماز در مشکلات روانی افراد در این دوره‌ها
%A تفقدی اسراری, حسین
%A منیره منیری طرقی
%J همایش ملی نماز و پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی
%D 2015

[Download]