چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی , 2016-03-02

عنوان : ( بررسی نقش اعتماد به پزشک بر سلامت ذهنی بیماران در شهر مشهد )

نویسندگان: ابوالفضل حسینی , علی اکبر مجدی , مهلا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمیى ی دَاف:اػشوبز یکی اظ یٍػگی بّی اؾبؾی ض اٍثظ دعقک ثٍیوبض اؾز ک ه خَت زؾشب ضٍز بّیی هثجز زضهب یً ثطای ثیوبض هیک زَ.سحمیک حبضط ثب سّف ثطؾی سبثیط اػشوبز ث دعقک ثط ؾلاهز ش یٌّ ا دًبم قس. ریش بَ:ایی سحمیک اظ عًَ س صَیفی سحلیلی اٍثعاضخوغ آ ضٍی زاز بّ دطؾک بٌه ث زَ اؾز. خبهؼ آهبضی زض ایی سحمیک ثیوبضا یً ث زَ سً - ک ث ثیوبضؾشبى اهبم ضضب هک سْ هطاخؼ کطز ث زَ سً .سؼساز 150 وً اظ عطیک وً گیطی آؾبى ثٍطاؾبؼ فطه لَ حدن وً ا شًربة قس سً. زٍض سدعی سٍحلیل زاز بّ اظ طًم افعاض اهبضی spss اؾشفبز قس. یبفت بَ:یبفش بّ کًبى هی ز سّ ک هش ؾَظ اػشوبز ث دعقکبى ا سًکی ثبلاسط اظ حس هش ؾَظ اؾز. وّچ یٌی یبفش بّ کًبى زاز ک هش ؾَظ ؾلاهز ش یٌّ هطزاى ثیکشط اظ ظ بًى اؾز :یؼ یٌ هطزاى اضظیبثی ش یٌّ هثجز سطی اظ خ جٌ بّی هرشلف ؾلاهشی ذ زَ زاقش سٌ. وٍّچ یٌی اػشوبز ث دعقکبى ثیی ز خ ؽٌ ظى هٍطز سفب رٍ هؼ بٌزاضی زاضز.زیگط آ کً اػشوبز ث دعقک سبثیط هؼ بٌزاضی ثط ؾلاهز ش یٌّ زاضز.یؼ یٌ طّچ ثیوبضاى اػشوبز ثیکشط ث دعقکبى ذ زَ اقش ثبق سٌ ؾلاهز ش یٌّ آ بًْ یًع ثیکشط اؾز وتیج گیری:ایی سحمیک کًبى زاز ک اػشوبز ث دعقک هیش اَ سً اثط هثجشی ثط ؾلاهز ش یٌّ ثیوبضاى ثگصاضز ک ایی ذ زَ ثبػث ضضبیز ثیوبضى،سط یٍح دبیج سٌی ث س صَی بّی زضهب یً،کب فّ قکبیبر ثیوبضاى اظ دعقکبى،اضظیبثی هثجز اظ ػولکطز دعقکبى ،ث جْ زَ ؾلاهز ثیوبضاى .ٍ..ذ اَ سّ قس. حفظ اػشوبز ثیوبضاى ث دعقکبى هیش اَ سً اظ خول ضوبزً بّی ؾلاهشی ثیوبضاى ثبقس.

کلمات کلیدی

اعتماد به پزشک ؛ مشهد ؛ سلامت ذهنی ؛ بیمار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065798,
author = {ابوالفضل حسینی and مجدی, علی اکبر and مهلا محمدی},
title = {بررسی نقش اعتماد به پزشک بر سلامت ذهنی بیماران در شهر مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اعتماد به پزشک ؛ مشهد ؛ سلامت ذهنی ؛ بیمار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش اعتماد به پزشک بر سلامت ذهنی بیماران در شهر مشهد
%A ابوالفضل حسینی
%A مجدی, علی اکبر
%A مهلا محمدی
%J چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
%D 2016

[Download]