علوم زمین, ( ISI ), دوره (25), شماره (99), سال (2016-4) , صفحات (75-84)

عنوان : ( زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی تورونین– سانتونین بر پایه روزن بران شناور،سازند سورگاه، تاقدیس سورگاه، جنوب باختر ایلام )

نویسندگان: مهدی رازیانی , محمد وحیدی نیا , عباس صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه در سازند سورگاه و بر پایه روزن بران شناور انجام پذیرفت و سه پهنه زیستی برای تورونین پسین تا سانتونین پیشین تعیین شد. همچنین با استفاده از نسبت روزن بران به طور کلی از تورونین به سانتونین محیط رسوبی در حال ژرف شدن است. به این صورت که در اواسط انتهای ،Van der Zwaan شناور به کف زی و استفاده از رابطه تعیین ژرفای تورونین روزن بران شناور 96 تا 98 درصد بوده اند که ژرفای 1000 متر را نشان م یدهد که به محیط زیرباتیال بالایی اشاره دارد. در انتهای تورونین پسین ژرفای آب مقداری کاهش 500 تا 900 متر( و درصد روزن بران شناور به 70 تا 90 کاهش می یابد که این ژرفا منطقه میانی باتیال بالایی و شرایط الیگوتروفیکی به یوتروفیکی را نشان می دهد. در ابتدای ( کنیاسین ژرفای آب روند کاهشی به خود می گیرد و درصد روزن بران شناور 65 تا 80 ، منطقه باتیال بالایی با ژرفای متوسط 500 متر و شرایط الیگوتروفیکی را نشان می دهد. اما دوباره در انتهای کنیاسین ژرفای آب روند افزایشی به خود می گیرد و به یک پیک افزایشی کوتاه مدت با ژرفای 1000 متر می رسد )شرایط یوتروفیکی(. در ابتدای سانتونین ژرفای آب کاهش می یابد. به طوری که ژرفای آب به 200 تا 600 متر و درصد روزن بران شناور به 45 تا 60 می رسد که نشان دهنده منطقه بالای باتیال بالایی و شرایط الیگوتروفیکی است در این میان با یک پیک افزایشی ژرفا در کمی پیش از انتهای سازند سورگاه ژرفای آب به 950 متر می رسد که فرم های بدون کارن چیره می شوند )شرایط یوتروفیکی( و در پایان در انتهای سازند سورگاه )اواخر سانتونین پیشین( ژرفای آب کاهش می یابد. به طور کلی بر پایه روزن بران شناور، یک محیط دریای باز ژرف )باتیال بالایی( برای تورونین به سانتونین در سازند سورگاه تعیین می شود که تحت تأثیر تکرار شرایط الیگوتروفیکی به یوتروفیکی است.

کلمات کلیدی

, روزن بران شناور, کف زی, تورونین- سانتونین, باتیال بالایی, یوتروفیکی, الیگوتروفیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065803,
author = {رازیانی, مهدی and وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی},
title = {زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی تورونین– سانتونین بر پایه روزن بران شناور،سازند سورگاه، تاقدیس سورگاه، جنوب باختر ایلام},
journal = {علوم زمین},
year = {2016},
volume = {25},
number = {99},
month = {April},
issn = {1023-7429},
pages = {75--84},
numpages = {9},
keywords = {روزن بران شناور، کف زی، تورونین- سانتونین، باتیال بالایی، یوتروفیکی، الیگوتروفیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی تورونین– سانتونین بر پایه روزن بران شناور،سازند سورگاه، تاقدیس سورگاه، جنوب باختر ایلام
%A رازیانی, مهدی
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2016

[Download]