مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (12), سال (2017-12) , صفحات (77-86)

عنوان : ( تحلیل عددی مودهای شکست صفحه کامپوزیتی تحت تاثیر ضربه تگرگ )

نویسندگان: شکوفه دولتی , جلیل رضائی پژند , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به تحلیل عددی مودهای شکست تحت بارگذاری ضربه تگرگ پرداخته شده است. تگرگ بدلیل ماهیت جامد و حجم بالای آب در آن، در مقایسه با باران و برف، یک خطر جدی برای هواپیما است. در پژوهش حاضر ابتدا به صحت¬سنجی مدلسازی عددی سازه کامپوزیت با نرم¬افزار المان محدود ال¬اس¬داینا تحت ضربه پرتابه صُلب فولادی پرداخته شده و سپس بارگذاری ضربه تگرگ مورد بررسی قرار گرفته است. تغییر در چیدمان صفحه کامپوزیت، تغییر سرعت و شکل پرتابه از پارامترهای مورد بررسی هستند. مقایسه نتایج بین پرتابه صلب و تگرگ با جرم و سرعت یکسان نشان داد فقط مود کششی ماتریس در برخورد پرتابه تگرگ رخ می¬دهد، درحالیکه در برخورد پرتابه صلب همه مودهای شکست مشاهده می¬شود. از طرفی با افزایش زاویه چیدمان، آستانه سرعت آسیب در بارگذاری ضربه تگرگ افزایش می¬یابد. بیشترین و کمترین آسیب در چیدمان ±15° و ±45° مشاهده شد. همچنین با افزایش سرعت پرتابه تگرگ تعداد بیشتری از لایه¬ها دچار آسیب می¬شوند. ضربه تگرگ استوانه¬ای در مقایسه با تگرگ کُروی سبب آسیب بیشتری در سازه¬ کامپوزیت می¬شود.

کلمات کلیدی

, مواد کامپوزیت, بارگذاری ضربه, تگرگ, شبیه¬سازی عددی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065811,
author = {دولتی, شکوفه and رضائی پژند, جلیل and شریعتی, محمود},
title = {تحلیل عددی مودهای شکست صفحه کامپوزیتی تحت تاثیر ضربه تگرگ},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {12},
month = {December},
issn = {1027-5940},
pages = {77--86},
numpages = {9},
keywords = {مواد کامپوزیت، بارگذاری ضربه، تگرگ، شبیه¬سازی عددی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عددی مودهای شکست صفحه کامپوزیتی تحت تاثیر ضربه تگرگ
%A دولتی, شکوفه
%A رضائی پژند, جلیل
%A شریعتی, محمود
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]