چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی , 2017-07-13

عنوان : ( پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور متقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل و مخلوط آن با کاتالیزور زیرکونسن )

نویسندگان: محمد کاظمی , نوید رمضانیان , ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیگاندC(CH3))=N(iPr)2Ph) از واکنش تراکمی 2و6-دی ایزوپروپیل آنیلین با دی استیل تهیه و بوسیله طیف FT-IR مورد شناسایی قرارگرفت. از واکنش لیگاند مورد نظر با نمک نیکل دی برمید، کاتالیزور متقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل تهیه شد. کاتالیزور تهیه شده و مخلوط آن با کاتالیزور زیرکونسن(Cp2ZrCl2) تحت شرایط متفاوتی از قبیل نسبت کمک کاتالیزور (متیل آلومینوکسان MAO) به کاتالیزور، دمای پلیمریزاسیون و بررسی قرارگرفت. مخلوط کاتالیزورها بدلیل حالت ساختاری ویژه، رفتارهای جالبی را در پلیمریزاسیون نشان داده و محصولات متنوعی را در محدوده ی دمایی مختلف موجب گردید، بطوریکه محصولات بدست آمده باتوجه به شرایط تعریف شده سه شکل لاستیکی، پودر و لاستیکی - پودر را به ترتیب از دمای 10 تا دمای 10 - درجه سانتی گراد در بر می گیرد.

کلمات کلیدی

, پلیمریزاسیون اتیلن, کاتالیزور متقارن برپایه نیکل, کاتالیزور زیرکونسن, پلیمریزاسیون در محلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065816,
author = {کاظمی, محمد and رمضانیان, نوید and },
title = {پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور متقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل و مخلوط آن با کاتالیزور زیرکونسن},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلیمریزاسیون اتیلن، کاتالیزور متقارن برپایه نیکل، کاتالیزور زیرکونسن، پلیمریزاسیون در محلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور متقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل و مخلوط آن با کاتالیزور زیرکونسن
%A کاظمی, محمد
%A رمضانیان, نوید
%A
%J چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
%D 2017

[Download]