چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی , 2017-07-14

عنوان : ( گرفت کوپلیمریزاسیون 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات بر الیاف نایلون 6 با تابش UV و بررسی اثر ضد رسوب گذاری ان بر ارگانیسم های زیستی )

نویسندگان: نعیمه سادات صالح , فوزیه عطارباشی , سعید استاد موحد , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرفت کوپلیمریزایسون 2 هیدروکسی اتیل متاکریلات بر الیاف نایلون 6 با تابش - UV انجام شده است. از بنزوفنون به عنوان آغازگر نوری و از پارا تولوئن سولفونیک اسید به عنوان بازدارنده ی - هوموپلیمریزاسیون در طول گرفتینگ استفاده کردیم. بعد از تأیید گرفت کوپلیمریزاسیون 2 هیدروکسی اتیل متاکریلات بر الیاف نایلون 6 با بررسی طیف ATR-FTIR آن، آزمون زیستی را - جهت بررسی اثر ضد رسوب گذاری بخش 2 هیدروکسی اتیل متاکریلات گرفت شده بر الیاف نایلون 6 بر جلبک Ulva linza و دیاتوم Navicula perminuta انجام دادیم. با توجه به نتایج آزمون زیستی تراکم جلبک و دیاتوم موردنظر بر سطح الیاف اصلاح شده نسبت به الیاف اصلی کاهش پیدا کرده که بر مؤثر بودن این ترکیب در ضد رسوب گذاری نسبت به گونه های مورد نظر اشاره دارد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: 2 هیدروکسی اتیل متاکریلات, ضد رسووب گوذاری, توابش - UV , گرفتینوگ, الیواف, نایلون 6
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065818,
author = {صالح, نعیمه سادات and عطارباشی, فوزیه and استاد موحد, سعید and چنیانی, منیره},
title = {گرفت کوپلیمریزاسیون 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات بر الیاف نایلون 6 با تابش UV و بررسی اثر ضد رسوب گذاری ان بر ارگانیسم های زیستی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: 2 هیدروکسی اتیل متاکریلات، ضد رسووب گوذاری، توابش - UV ، گرفتینوگ، الیواف، نایلون 6},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گرفت کوپلیمریزاسیون 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات بر الیاف نایلون 6 با تابش UV و بررسی اثر ضد رسوب گذاری ان بر ارگانیسم های زیستی
%A صالح, نعیمه سادات
%A عطارباشی, فوزیه
%A استاد موحد, سعید
%A چنیانی, منیره
%J چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2017

[Download]