مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (11), شماره (2), سال (2018-12) , صفحات (159-186)

عنوان : ( طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مؤلفه های اصلی به منظور بهبود ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دانشگاه (مورد مطالعه: گروههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: علیرضا پویا , فرشید اسماعیلی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کارایی گروه¬های آموزشی دانشگاه¬ها سهم بسزایی در ارتقاء عملکرد آموزشی و پژوهشی آنان دارد. یکی از روش‌هایی که می توان به کمک آن رتبه بندی واحدهای مورد ارزیابی را انجام داد، تحلیل پوششی داده¬ها می¬باشد. از جمله مشکلات پیش رو در استفاده از این روش، تمایز ناکافی واحدهای قرارگرفته روی مرز کارایی است. این مقاله به منظور رفع این مشکل در رتبه¬بندی گروههای آموزشی دانشگاه از ترکیب تحلیل مولفه¬های اصلی و تحلیل پوششی داده¬ها استفاده کرده است. بدین منظور ابتدا با انجام تحلیل مؤلفه های اصلی، روابط مکنون موجود در متغیرهای مشاهده شده ارزیابی گروهها مشخص و سپس با انجام تحلیل پوششی بر روی متغیرهای مکنون رتبه¬بندی گروهها انجام می¬گیرد. برای بررسی کارایی این روش از تعداد واحدهایی که بر روی مرز کارایی در این روش قرار می¬گیرند استفاده شده است، نتایج نشان داد تعداد این واحدها نسبت به روش معمول تحلیل پوششی داده¬ها کاهش یافته ¬است. بنابراین مزایای استفاده از این رویکرد را می توان به این شکل برشمرد: اول این که می¬توان متغیرهای مکنونی که در خروجی¬های گروههای آموزشی مستتر است را مشخص نموده و در تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار داد و دوم آن که با ارائه رتبه بندی با درجه تمیز بالاتر کارایی استفاده محض از تحلیل پوششی برطرف می¬گردد.

کلمات کلیدی

, تحلیل پوششی داده¬ها, تحلیل مؤلفه¬های اصلی , رتبه بندی – ارزیابی عملکرد, گروه های آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065824,
author = {پویا, علیرضا and فرشید اسماعیلی کاخکی},
title = {طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مؤلفه های اصلی به منظور بهبود ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دانشگاه (مورد مطالعه: گروههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {2},
month = {December},
issn = {2423-5261},
pages = {159--186},
numpages = {27},
keywords = {تحلیل پوششی داده¬ها- تحلیل مؤلفه¬های اصلی - رتبه بندی – ارزیابی عملکرد-گروه های آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مؤلفه های اصلی به منظور بهبود ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دانشگاه (مورد مطالعه: گروههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد)
%A پویا, علیرضا
%A فرشید اسماعیلی کاخکی
%J مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
%@ 2423-5261
%D 2018

[Download]