پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (7), شماره (2), سال (2017-11) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها )

نویسندگان: مهدی زاهدی نوقابی , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تفاوت بین سبک یادگیری، سواد اطلاعاتی، و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به‌صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در نیم‌سال دوم تحصیلی 94-95 بودند و نمونه‌ای شامل 150 نفر به پرسشنامه‌های پژوهش پاسخ دادند. این پرسشنامه‌ها شامل سه پرسشنامه سبک یادگیری فلدر و سولومن، سواد اطلاعاتی، و سواد رایانه‌ای بود. یافته¬ها: یافته¬ها نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی و رایانه‌ای دانشجویان زن و مرد با یکدیگر تفاوتی ندارند؛ همچنین بین مقطع تحصیلی و سطح سواد اطلاعاتی و رایانه‌ای دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان در حد متوسط بود. سبک یادگیری دانشجویان با توجه به مقطع تحصیلی، جنسیت، و سن آنها متفاوت است. از سوی دیگر، بین سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتیجه¬گیری: آموزش سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای بدون توجه به سبک یادگیری دانشجویان اثربخش نخواهد بود؛ بنابراین باید دوره‌های آموزشی مرتبط را برمبنای سبک یادگیری، نوع رشته، و مقطع تحصیلی دانشجویان طرح‌ریزی، اجرا، و عملیاتی کرد.

کلمات کلیدی

, سبک یادگیری, سواد اطلاعاتی, سواد رایانه‌ای, دانشجویان تحصیلات تکمیلی, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065830,
author = {زاهدی نوقابی, مهدی and فتاحی, سیدرحمت اله and صالحی فدردی, جواد and نوکاریزی, محسن},
title = {بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها},
journal = {پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {November},
issn = {2251-6344},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {سبک یادگیری، سواد اطلاعاتی، سواد رایانه‌ای، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها
%A زاهدی نوقابی, مهدی
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A صالحی فدردی, جواد
%A نوکاریزی, محسن
%J پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
%@ 2251-6344
%D 2017

[Download]