اندیشه آماری, دوره (43), شماره (1), سال (2017-12) , صفحات (43-51)

عنوان : ( توزیع لامبدای تعمیم یافته و ویژگی های آن )

نویسندگان: الهه کدخدا , مرتضی محمدی , غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع لامبدای تعمیمیافته ،(GLD)4تعمیمی از توزیع تکپارامتری توکی است که انعطافپذیری بسیار زیادی در مدلبندی اطلاعات و دادههای آماری دارد. در این مقاله، نخست دو شکل پارامتری متفاوت از توزیع GLDرا ارائه و ویژگیهای این توزیع را بررسی خواهیم کرد. سپس چهار روش گشتاوری، صدکی، starshipو ماکسیمم درستنمایی را برای برآورد پارامترهای توزیع GLD ارائه میکنیم. در انتها بهکمک آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به مقایسۀ دو شکل پارامتری توزیع GLDو چهار روش برآورد پارامترهای این توزیع میپردازیم و این توزیع را به دادههای بورس اوراق بهادار تهران برازش میدهیم

کلمات کلیدی

, توزیع لامبدای تعمیمیافته, گشتاورها, برآورد پارامترها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065831,
author = {الهه کدخدا and مرتضی محمدی and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {توزیع لامبدای تعمیم یافته و ویژگی های آن},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2017},
volume = {43},
number = {1},
month = {December},
issn = {1026-8944},
pages = {43--51},
numpages = {8},
keywords = {توزیع لامبدای تعمیمیافته، گشتاورها، برآورد پارامترها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توزیع لامبدای تعمیم یافته و ویژگی های آن
%A الهه کدخدا
%A مرتضی محمدی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2017

[Download]