علوم آماری ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (1-15)

عنوان : ( مدل های احتمال و توابع درستنمایی برای فرآیند تعمیرات در سانسور پنجره ای )

نویسندگان: جعفر احمدی , منصوره رزمخواه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم قابل تعمیری را در نظر بگیرید که از زمان صفر شروع به کار کند، به محض از کار افتادن با یک مولفه از نوع خودش تعویض می‌شود یا تعمیر شده و دوباره به فعالیت خود ادمه می‌دهد. در این مقاله فعالیت این سیستم در حالت‌های مختلف برحسب نوع تعمیر در نظر گرفته و برای هر حالت مدل احتمال و تابع درستنمایی برای فرآیند تعمیرات در بازه‌ای با طول معین، تحت عنوان سانسور پنجره‌ای، به‌دست آورده می‌شود. با توجه به اینکه مدل‌های حاصل به توزیع اولیه طول عمر مولفه بستگی دارند، با فرض اینکه این توزیع نمایی باشد، برآورد ماکسیمم درستنمایی و میزان اطلاع فیشر برای برخی از حالت‌ها محاسبه شده است. بدیهی است در صورت تعمیرکامل، مدل تحت مطالعه منطبق با ساختار احتمال یک فرایند تجدید است.

کلمات کلیدی

, فرآیند تجدید, تعمیر مینیمال, سانسور پنجره‌ای, برآوردگر درستنمایع فیشر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065854,
author = {احمدی, جعفر and رزمخواه, منصوره},
title = {مدل های احتمال و توابع درستنمایی برای فرآیند تعمیرات در سانسور پنجره ای},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2017},
volume = {11},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-8183},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {فرآیند تجدید، تعمیر مینیمال، سانسور پنجره‌ای، برآوردگر درستنمایع فیشر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل های احتمال و توابع درستنمایی برای فرآیند تعمیرات در سانسور پنجره ای
%A احمدی, جعفر
%A رزمخواه, منصوره
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2017

[Download]