میکروبیولوژی دامپزشکی, دوره (13), شماره (2), سال (2018-3) , صفحات (75-86)

عنوان : ( اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، pH و جمعیت لاکتوباسیلوس محتویات گوارشی جوجه های گوشتی در دوره آغازین )

نویسندگان: پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر افزودن سرکه به آب آشامیدنی و پروبیوتیک به جیره آغازین بر عملکرد، pH محتویات گوارشی و جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم جوجه¬های گوشتی انجام شد. آزمایش با استفاده از 330 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزۀ سویه راس-308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل 2×3، با 6 تیمار، 5 تکرار و 11 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل افزودن دو سطح صفر و 1/0 درصد پروبیوتیک "1010×1 تعداد باکتری زنده مولد اسید لاکتیک در هر گرم مکمل" به جیره آغازین و افزودن سه سطح صفر، 1 و 2 درصد سرکه "با غلظت 5 درصد اسید استیک" به آب آشامیدنی بودند. جیره¬ پایه بر مبنای ذرت و کنجاله سویا و بر اساس جداول احتیاجات راهنمای پرورش جوجه¬های گوشتی سویه راس-308 سال 2015 تنظیم شد. آزمایش در دوره سنی آغازین (10-1 روزگی) انجام شد. در سن 10 روزگی یک قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی (5 قطعه برای هر تیمار) انتخاب و به منظور بررسی pH محتویات اندامهای گوارشی و فلور میکروبی ایلئوم کشتار شدند. میزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک توام با افزودن سرکه در سطوح 1 و 2 درصد به آب آشامیدنی در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با جیره و آب فاقد مکمل به طور معنی داری کمتر بود. جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک و یا آب آشامیدنی حاوی سرکه در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با جیره و آب فاقد مکمل به طور معنی¬دار بیشتر بود. اثر افزودن پروبیوتیک به جیره، افزودن سطوح مختلف سرکه به آب آشامیدنی و اثر متقابل بین آنها بر pH محتویات گوارشی معنی¬دار نشد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد افزودن اسید آلی به آب مصرفی توام با افزودن پروبیوتیک به جیره آغازین میتواند در استقرار فلور میکروبی مفید ایلئوم و راندمان غذایی جوجه های گوشتی موثر باشد.

کلمات کلیدی

, سرکه, پروبیوتیک, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065855,
author = {اله دو, پرویز and زرقی, حیدر and کرمانشاهی, حسن and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، pH و جمعیت لاکتوباسیلوس محتویات گوارشی جوجه های گوشتی در دوره آغازین},
journal = {میکروبیولوژی دامپزشکی},
year = {2018},
volume = {13},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-8851},
pages = {75--86},
numpages = {11},
keywords = {سرکه، پروبیوتیک، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، pH و جمعیت لاکتوباسیلوس محتویات گوارشی جوجه های گوشتی در دوره آغازین
%A اله دو, پرویز
%A زرقی, حیدر
%A کرمانشاهی, حسن
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J میکروبیولوژی دامپزشکی
%@ 2251-8851
%D 2018

[Download]