پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (29), شماره (4), سال (2017-1) , صفحات (105-117)

عنوان : ( تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ )

نویسندگان: مسعود اسکندری تربقان , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه 30 ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از تجزیه مدل اثرات اصلی افزایشی و ضرب پذیر (AMMI) و نیز ارزیابی ژنوتیپ‌ها، محیط ها و اثرات متقابل آنها با استفاده از آماره های پایداری و اکووالانس ریک می باشد. آزمایش ها در دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی شیروان و سیساب طی سه سال زراعی 94-1391 اجرا شدند. نتایج حاصل از تجزیه امی نشان داد که اثرات اصلی ژنوتیپ، محیط، اثرات متقابل (GE) و چهار مولفه اول اثر متقابل معنی دار بودند. نمودار بای پلات قادر به تفکیک ژنوتیپ های پایدار و محیط‌ های با قدرت تفکیک بالا از محیط‌ های ضعیف بود. براساس نتایج تجزیه‌ای و پارامتر های پایداری مورد بررسی ژنوتیپ‌ های 2 و 4 با میانگین عملکرد بالاتر از میانگین کل دارای پایداری مطلوب بودند در صورتی که ژنوتیپ‌ های 20 و 21 با بیشترین تاثیر در اثر متقابل ناپایدارترین ژنوتیپ‌ها بودند.

کلمات کلیدی

اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط؛ تجزیه امی؛ سازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065859,
author = {اسکندری تربقان, مسعود and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and سمیعی, لیلا},
title = {تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2017},
volume = {29},
number = {4},
month = {January},
issn = {2423-5423},
pages = {105--117},
numpages = {12},
keywords = {اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط؛ تجزیه امی؛ سازگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ
%A اسکندری تربقان, مسعود
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A سمیعی, لیلا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2017

[Download]