مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی, دوره (21), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (251-268)

عنوان : ( شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی از منظر صاحب‌نظران اسلامی )

نویسندگان: محمدحسین افشار , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی برای اثربخش‌تر شدن آنها، با توجه به دیدگاه صاحب‌نظران اسلامی بود. روش: روش پژوهش از نوع آمیختۀ اکتشافی متوالی بود. در بخش کیفی از روش تحلیلی- استنتاجی و در بخش کمّی از روش پیمایشِ پرسشنامه‌ای و انجام آزمونهای آماری استفاده شد. جامعۀ آماری اول، کلیۀ منابع مرتبط با سبک زندگی دانشجویی با توجه به دیدگاه صاحب‌نظران اسلامی و جامعه دوم، شامل تعدادی از اساتید حوزۀ علمیۀ مشهد و استادان معارفِ اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 93-1392 بود. در جامعۀ اول از آنجا که کلیه منابع و مدارک موجود استفاده شد، نمونه‌گیری صورت نپذیرفت و در جامعۀ دوم، از 52 نفر با استفاده روش نمونه‌گیری هدفمند(نمونه‌گیری گلوله‌برفی) استفاده شدند. یافته‌ها: ارائۀ چارچوب مفهومی سبک زندگی دانشجویی در پنج مؤلفۀ کلّی، که عبارتند از: فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای اوقات فراغت، فعالیتهای عبادی، بهداشت و تغذیه و فعالیتهای سیاسی. نتیجه‌گیری: دورۀ دانشجویی به لحاظ قرار گرفتن در طیف وسیعی از مشکلات عاطفی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی، دوره‌ای حساس و نیازمند آموزشهای خاص و دریافت اطلاعات مفید در جهت پیشگیری و حل مشکلات است؛ بنابراین، توجه به چارچوب مفهومیِ سبک زندگی دانشجویی برای کلیۀ دانشجویان پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

سبک زندگی؛ زندگی اسلامی؛ زندگی دانشجویی؛ دیدگاه صاحب نظران اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065863,
author = {افشار, محمدحسین and قندیلی, سیدجواد and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی از منظر صاحب‌نظران اسلامی},
journal = {مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی},
year = {2017},
volume = {21},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-5246},
pages = {251--268},
numpages = {17},
keywords = {سبک زندگی؛ زندگی اسلامی؛ زندگی دانشجویی؛ دیدگاه صاحب نظران اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی از منظر صاحب‌نظران اسلامی
%A افشار, محمدحسین
%A قندیلی, سیدجواد
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
%@ 2322-5246
%D 2017

[Download]