مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (1), شماره (3), سال (2010-11) , صفحات (15-31)

عنوان : ( ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط )

نویسندگان: علی اکبر عالم تبریز , ناصر مطهری فریمانی , حمید رضا یزدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان لزوماً سیستم های توجیه پذیری برای همه سازمان در راستای تحقق اهدافشان نمی باشند.

کلمات کلیدی

, سیستم برنامه ریزی منابع سازمان, برنامه راهبردی, قابلیت اساسی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان, مطالعه موردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065890,
author = {علی اکبر عالم تبریز and مطهری فریمانی, ناصر and حمید رضا یزدانی},
title = {ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط},
journal = {مطالعات مدیریت راهبردی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {3},
month = {November},
issn = {2228-6853},
pages = {15--31},
numpages = {16},
keywords = {سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، برنامه راهبردی، قابلیت اساسی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، مطالعه موردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط
%A علی اکبر عالم تبریز
%A مطهری فریمانی, ناصر
%A حمید رضا یزدانی
%J مطالعات مدیریت راهبردی
%@ 2228-6853
%D 2010

[Download]