مدیریت صنعتی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (23-42)

عنوان : ( اولویت بندی پروژه های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریان )

نویسندگان: امیر دانشمند رخی , شمس الدین ناظمی , ناصر مطهری فریمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سطح رضایت مشتری به برآورده کردن انتظارات وی بستگی دارد. با تعیی ن انتظارات مطمئن می شویم که به خواسته های مهم و بحرانی مشتر یان ،QFD مشتری و پیاده سازی آنها در برای ترجمة انتظارات مشتریان به موضوعات مختلف استفاد ه شده و QFD . توجه شده است برای ترجمة انتظارات مشتریان به QFD می شود. نکتة شایان توجه در این پژوهش، استفاده از نمرة اهمیت پروژه های مدیریت کیفیت سازمان است؛ پروژه هایی که موفقی ت شرکت را بر ای در شرکت QFD رفع نیازهای مشتری تضمین می کنند. برای این منظور از رویکرد سه ماتریسی قطار شهری مشهد که دغدغة رتبه بندی پروژه های مد یریت کیفی ت را داشت ، استفاده شد ه است. ابتدا نیازها و خواسته های مسافران از طریق جمع آوری درخواست ه ای ارسا لی به منابع مختلف و تحلیل آنها، در قالب 27 مورد جمع بندی شد و در چارچوب ابعاد مدل سروکوال دسته بندی شدند. با دریافت نظرهای 396 نفر از مسافران قطار شهری به عنوان نمونه از طری ق پرسشنامه، میزان اهمیت این نیازها به دست آمد. در ماتریس نخست، نمرة اهمیت مشخصه های فنی؛ در ماتریس دوم، نمرة اهمیت عملیات های کلیدی و در ماتر یس سوم اهم ی ت و اولوی ت اجرای پروژه ها تعیین شد. نت ایج پژوهش نشان داد پروژ ة نیازسنج ی و کارسنج ی مشاغل ، بیشترین اهمیت را در ارضای نیازهای مشتریان دارد و اولویت نخست شرکت است.

کلمات کلیدی

, پروژة مدیریت کیفیت, حم لونقل شهر ی, گسترش کیفیت عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065891,
author = {دانشمند رخی, امیر and ناظمی, شمس الدین and مطهری فریمانی, ناصر},
title = {اولویت بندی پروژه های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریان},
journal = {مدیریت صنعتی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-5885},
pages = {23--42},
numpages = {19},
keywords = {پروژة مدیریت کیفیت، حم لونقل شهر ی، گسترش کیفیت عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت بندی پروژه های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریان
%A دانشمند رخی, امیر
%A ناظمی, شمس الدین
%A مطهری فریمانی, ناصر
%J مدیریت صنعتی
%@ 2008-5885
%D 2016

[Download]